DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA

Adresa: Tulcea, Str. GAVRILOV Corneliu, nr. 120
Telefon: 0240-517455
Fax: 0240-516466
E-mail: copiltl@tim.ro
Director general: Marinov Teodosie Gabriel

         MISIUNEA Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea (D.G.A.S.P.C.) este promovarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul activităţii de protecţie a drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate.
         OBIECTIVUL Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea este asigurarea asistenţei sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate.

         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea se află în subordonarea  Consiliului Judeţean Tulcea şi este coordonată metodologic de către Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale.

FOTO: prof. PETRU SOLCA


ATRIBUŢII (detalii...)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A D.G.A.S.P.C .TULCEA (detalii...)

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP TULCEA (detalii...)

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP (detalii...)

SERVICIUL DE PLĂŢI ŞI PRESTAŢII SOCIALE (detalii...)

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ (detalii...)

DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP (detalii...)

OBLIGAŢIILE PERSOANELOR CU HANDICAP (detalii…)

COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI (detalii…)

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI (SECC) (detalii…)

SERVICII DE ÎNGRIJIRE DE TIP FAMILIAL (detalii…)

ASISTENTUL MATERNAL PROFESIONIST (detalii…)

PLASAMENTUL FAMILIAL (detalii…)

SERVICIUL ADOPŢII, CONSILIERE PĂRINŢI ŞI COPII, PREVENŢIE ABUZ ŞI VIOLENŢĂ  (detalii…)

TELEFONUL COPILULUI/TELEFON DE URGENŢĂ : 0240 983
FOTO: prof. PETRU SOLCA

SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL  (detalii…)

CENTRE DE TIP REZIDENŢIAL PENTRU COPII  (detalii…)

CENTRE DE TIP REZIDENŢIAL PENTRU ADULŢI  (detalii…)

 

FOTO: prof. PETRU SOLCA FOTO: prof. PETRU SOLCA

ATRIBUŢII: (sus)


a) În domeniul protecţiei persoanei adulte:

 1. realizează evaluarea socio-economică a persoanei adulte aflate în dificultate a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în dificultate, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
 4. verifică şi reevaluează trimestrial şi de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în dificultate pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
 5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în dificultate, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;
 6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

b) În domeniul protecţiei drepturilor copilului:

 1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
 4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
 5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii;
 6. încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 7. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial;
 8. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi, ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
 11. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A D.G.A.S.P.C .TULCEA (sus)


 • Compartiment audit
 • Birou juridic
 • Birou monitorizare, statistică, strategii, proiecte, programe
 • Serviciul resurse umane
 • Serviciul social de tip rezidenţial
  • Complex de Unităţi de tip Familial Tulcea
  • Complex de Unităţi de tip Familial Isaccea
  • Complex de Servicii Sociale Sulina
  • Centrul de Plasament „Cristian” Tulcea
  • Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea
  • CRRCD „Grădinari” Tulcea
  • Centrul Profamilia Sâmbăta Nouă
  • Centrul Profamilia Somova
 • Serviciul pentru îngrijire de tip familial şi asistenţă maternală
  • asistenţi maternali profesionişti
  • plasament de tip familial
 • Serviciul adopţii, consiliere părinţi şi copii, prevenţie abuz şi violenţă. Telefonul copilului
  • Compartiment primire în regim de urgenţă
  • Compartiment adopţii şi postadopţii
  • Compartiment consiliere, prevenţie abuz şi violenţă
 • Serviciul evaluare complexă a copilului, prevenţie abandon şi monitorizare femeia gravidă
  • Centrul de recuperare kinetoterapeutică „Grădinari” Tulcea
  • Centrul de recuperare neuropsihomotorie Tulcea
  • Centrul de recuperare „Cristian” Tulcea
  • Centrul maternal Tulcea
 • Serviciul de asistenţă şi incluziune socială
  • Complex de servicii sociale cu funcţiuni multiple Tulcea
  • Centrul de îngrijire şi asistenţă Tichileşti
  • Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Zebil I
  • Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Zebil II „Sf. Dumitru
  • Complex de servicii sociale cu funcţiuni multiple „Dumbrava” Babadag:
    • Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Dumbrava” Babadag
    • Centrul de îngrijire şi asistenţă „Dumbrava” Babadag
    • Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie Babadag
  • Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Babadag
  • Centrul de îngrijire şi asistenţă Babadag
 • Serviciul de plăţi şi prestaţii sociale
 • Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
 • Serviciul financiar contabil
  • Compartiment buget, execuţie bugetară
  • Birou achiziţii, aprovizionare, patrimoniu, urmărire contracte
  • Birou tehnic administrativ, întreţinere, deservire, pază, securitatea muncii

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP TULCEA (sus)


Telefon secretariat:  0240517190
Program funcţionare a comisiei: luni: între orele 12-14; miercuri: între orele 8-10; vineri: între orele 8-10.

Comisia este alcătuită din 5 persoane şi are următoarea componenţă:

 • preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne, medicină generală sau medicină de familie şi absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;

Membri:

 •  un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, propus de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Tulcea;
 •  un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;
 • un psiholog;
 •  un asistent social.

 Atribuţii principale:

 • Stabileşte încadrarea în grad de handicap şi, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap;
 • Stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
 • Reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adultului cu handicap;
 • Revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • Soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
 • Informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin;
 • Promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprind.

Documente necesare pentru evaluarea complexă şi eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap sunt:

 • Cerere-tip de evaluare complexă;
 • Copie după documentele de identitate: carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie după caz;
 • Documente medicale: bilete de ieşire din spital, analize medicale (original şi copii xerox);
  • referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
  • scrisoare medicală-tip de la medicul de familie – numai în situaţia primei prezentări;
  • alte acte medicale – examinări clinice, de laborator, bilete de ieşire din spital, dispensarizări, tratamente recuperatorii ş.a. (copie xerox)
 • Copie decizie de pensie şi cupon de pensie.

Documente necesare pentru admiterea într-un centru rezidenţial pentru adulţi :

 1. Cererea solicitantului;
 2. Copie carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat deces, contract locuinţă;
 3. Copie certificat de naştere şi carte de identitate ale susţinătorilor legali;
 4. Ancheta socială întocmită de primăria de domiciliu;
 5. Documente medicale justificative ( internări, boli, certificat de încadrare în grad de handicap, etc.);
 6. Documente doveditoare ale veniturilor: certificat fiscal şi cuponul de pensie al solicitantului;
 7. Rezultate analize medicale: radiografie pulmonară, spută, AgHbs, VDRL, HIV.

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP (sus)


Principalele atribuţii ale Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap sunt:

 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 •  întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 • recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
 • avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap;
 • evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist;
 • recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

 


SERVICIUL DE PLĂŢI ŞI PRESTAŢII SOCIALE (sus)


Principalele atribuţii ale Serviciului de plăţi şi prestaţii sociale constau în acordarea prestaţiilor sociale ce li se cuvin persoanelor cu handicap, după cum urmează:

a) Persoanele adulte cu handicap grav:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 202 RON;
 • buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 91 RON;
 • dreptul de opţiune între asistent personal şi indemnizaţia de însoţitor;
 • gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul (de această prevedere beneficiază şi: însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti);
 • gratuitatea transportului interurban în limita a 12 călătorii/an calendaristic(de această prevedere beneficiază şi: însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav);
 • scutire de impozit pe veniturile din salarii;
 • scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
 • scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;
 • scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
 • scutire de la plata taxei hoteliere.

b) Persoanele adulte cu handicap accentuat:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 166 RON;
 • buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 68 RON;
 • gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul; (de această prevedere beneficiază şi: însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora, însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal, în prezenţa acestora, asistenţii personali profesionişti);
 • gratuitatea transportului interurban în limita a 6 călătorii/an calendaristic ( de această prevedere beneficiază şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora);
 • scutire de impozit pe veniturile din salarii;
 • scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
 • scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;
 • scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
 • scutire de la plata taxei hoteliere.

c) Persoanele adulte cu handicap mediu:

 • buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 33,5 RON.

În cazul în care adresa persoanelor îndreptăţite să primească drepturile conferite de legislaţie s-a modificat de la ultima revizuire a dosarului, le rugăm să comunice noua adresă Serviciului de Plăţi şi Prestaţii Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Tulcea, strada Mahmudiei, nr.19, Tulcea.

Copiii cu handicap beneficiază de următoarele prestaţii sociale:

 • Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%;
 • Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

Copiii cu handicap grav beneficiază de:

 • gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul (de această prevedere beneficiază şi: însoţitorii copiilor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, asistenţii personali ai copiilor cu handicap grav);
 • gratuitatea transportului interurban în limita a 12 călătorii/an calendaristic (de această prevedere beneficiază şi: însoţitorii copiilor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, asistenţii personali ai copiilor cu handicap grav).

Copiii cu handicap accentuat beneficiază de:

 • gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul; (de această prevedere beneficiază şi: însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora);
 • gratuitatea transportului interurban în limita a 6 călătorii/an calendaristic;( de această prevedere beneficiază si însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora).

Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere beneficiază de buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

 • în cuantum de 91 lei, pentru copilul cu handicap grav;
 • în cuantum de 68 lei, pentru copilul cu handicap accentuat;
 • în cuantum de 33,5 lei, pentru copilul cu handicap mediu.

Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban şi peste limita prevăzută, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în funcţie de recomandarea centrului de dializă. Beneficiază de aceste prevederi şi asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

 


SERVICIUL DE ASISTENŢĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ (sus)


Principalele atribuţii ale Serviciului de Asistenţă şi Incluziune Socială constau în:

 1. asistenţă şi sprijin acordate persoanelor adulte aflate în dificultate;
 2. furnizarea de informaţii şi servicii adecvate persoanelor adulte în dificultate, în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţii individuale  şi  celor familiale pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate;
 3. prevenirea şi reducerea gradului de instituţionalizare a persoanelor cu handicap / vârstnice;
 4. crearea şi dezvoltarea de servicii alternative şi incluziune socială a persoanelor cu handicap;
 5. adoptarea de măsuri necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte în dificultate;
 6. recuperarea în sistem rezidenţial al persoanei adulte victimă a violenţei domestice;
 7. preluarea tinerilor din sistemul rezidenţial pentru minori şi continuarea măsurii de protecţie socială în sistemul rezidenţial pentru persoane adulte;
 8. evaluarea situaţiei socio-economice prin anchete sociale la domiciliul beneficiarilor  şi ai susţinătorilor legali;
 9. monitorizarea şi sprijinirea activităţii de implementare a standardelor specifice de calitate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, persoanelor victime ale violenţei domestice, persoanelor vârstnice.

 

Drepturile persoanelor cu handicap (sus)

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

 1. ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare;
 2. educaţie şi formare profesională;
 3. ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
 4. asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
 5. locuinţă, amenajată mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
 6. petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
 7. asistenţă juridică;
 8. facilităţi fiscale;
 9. evaluare şi reevaluare prin examinare la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

De asemenea, persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:
- concediu plătit pentru creşterea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 7 ani şi program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap care necesită tratament pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;
- concedii medicale pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;
- indemnizaţie, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru creşterea copilului cu handicap, acordata femeii mama deţinătoare de certificat de persoană cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani;
- alocaţie de întreţinere pentru copiii cu handicap, aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 50%.

De aceste drepturi beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi, tutorele, persoanele care au adoptat un copil cu handicap sau cărora li s-au încredinţat copii cu handicap spre creştere şi educare ori în plasament familial, dacă sunt asiguraţi pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Aceste persoane beneficiază de drepturile prevăzute mai sus, numai în situaţia în care nu au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal.

 

Obligaţiile persoanelor cu handicap (sus)

Persoanele cu handicap au următoarele obligaţii:

 • să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu;
 • să se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad şi tip de handicap, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
 • să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
 • să depună diligenţele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;
 • să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
 • să depună diligenţe pentru încadrarea în muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilităţile fizice şi psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competenţă în domeniu;
 • să colaboreze cu asistenţii sociali şi echipele de specialişti, în scopul recuperării, reabilitării, orientării profesionale şi integrării sociale;
 • să aducă la cunoştinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliul sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

 


COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI (sus)        Comisia pentru Protecţia Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Tulcea, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Telefon secretariat:  0757999909

Program funcţionare a comisiei: Comisia pentru Protecţia Copilului se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.

Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea componenţă:

 1. Preşedinte - secretarul judeţului Tulcea;
 2. Vicepreşedinte - directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.

      
Membri:

 1. Un medic specialist pediatru - desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Tulcea;
 2. Un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială - desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea;
 3. Un reprezentant al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Tulcea;
 4. Un reprezentant al Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Tulcea, cu atribuţii in domeniul asistenţei sociale;
 5. Un reprezentant al organismelor private acreditate.

 Atribuţii principale:

 • stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, după caz, orientarea şcolară a acestora;
 • stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii;
 • reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie, precum şi încadrarea în grad  de handicap şi orientarea şcolară a copiilor;
 • revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
 • soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii;
 • promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde;
 • informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului.

Documente necesare în vederea obţinerii certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap:

 1. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 2. Copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali;
 3. Ancheta socială, întocmită de specialişti din cadrul primăriilor de domiciliu a copiilor
 4. Certificatul medical eliberat de Spitalul Judeţean Tulcea;
 5. Fişa psihologică completată de către psihologul care a făcut evaluarea psihologică
 6. Fişa medicală sintetică, completată de medicul de familie al copilului
 7. Traseul educaţional, completat de specialiştii din unitatea de învăţământ la care este înscris copilul

Părintele/reprezentantul legal al copilului cu dizabilităţi se adresează SECC cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea certificatului de încadrare într-un grad de handicap/orientare şcolară, excepţie făcând doar cazurile noi.

 


SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI (SECC) (sus)


 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului (SECC) este o componentă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iar obiectivul său general constă în monitorizarea şi evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi în vederea:

 1.  eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
 2. şi/sau a certificatului de expertiză şi orientare şcolară.

Servicii oferite:

 1. identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;
 2. verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională a acestuia;
 3. în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la domiciliul copilului;
 4.  întocmeşte raportul de evaluare complexă;
 5. întocmeşte planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi;
 6. întocmeşte, în condiţiile legii, planul individualizat de protecţie pentru copilul cu dizabilităţi;
 7.  propune Comisiei de Protecţie a Copilului:

- încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap;
- orientarea şcolară;
- după caz, stabilirea unei măsuri de protecţie;

 1. urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi aprobat de comisie;
 2.  efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, la cererea părinţilor sau reprezentantului legal;
 3. efectuează reevaluarea anuală a copiilor cu deficienţe, la cererea părinţilor sau reprezentantului legal, în vederea orientării şcolare a acestora.

Identificarea copiilor cu dizabilităţi se realizează de către medicii specialişti (neuropsihiatrie infantilă, pediatrie, neonatologie, medicină de familie etc.) din cadrul spitalelor, policlinicilor sau cabinetelor medicale individuale, de către cadrele didactice din învăţământul de masă sau special, comunităţi locale etc.
Evaluarea copiilor se realizează la solicitarea părintelui sau reprezentantului legal după cum urmează:

  • stabilirea gradului de handicap se realizează anual sau în cazul în care se schimbă ceva în situaţia copilului;
  • orientarea şcolară se realizează la începerea unui nou ciclu şcolar, în funcţie de situaţia şcolară.

   


  SERVICII DE ÎNGRIJIRE DE TIP FAMILIAL (sus)


   

  Serviciile de tip familial au rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi.
  Serviciile de tip familial pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi.
  Serviciile de tip familial sunt organizate ca şi compartimente distincte în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

  Principiile care stau la baza activităţii serviciilor de tip familial:
  - respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
  - egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
  - asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
  - respectarea demnităţii copilului;
  - respectarea istoriei personale, a personalităţii, familiei biologice şi tradiţiilor copilului;
  - ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;
  - menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
  - menţinerea fraţilor împreună;
  - asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
  - asigurarea unui statut egal în cadrul familiei pentru copilul aflat în plasament;
  - promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
  - asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
  - asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
  - asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
  - asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

  Beneficiarii serviciilor de tip familial:
  - copiii pentru care urmează a fi instituită tutela, în condiţiile legii;
  - copiii faţă de care a fost stabilită, în condiţiile legii, încredinţarea în vederea adopţiei;
  - copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului;
  - copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
  - tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

  ASISTENTUL MATERNAL PROFESIONIST este persoana fizică, atestată de către Comisia pentru Protecţia Copilului care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament. (sus)

  Ce presupune această profesie :

  • persoana atestată şi special pregătită pentru a creşte, îngriji şi educa la domiciliul său, pe o perioadă bine determinată de timp, unul sau mai mulţi copii aflaţi în dificultate;
  • alternativă benefică la îngrijirea în instituţii a copiilor;
  • Pregătirea copiilor pentru viaţa de familie, pentru reintegrarea lor în familia naturală sau pentru integrarea în familia de adopţie.

  Persoanele care doresc să devină asistenţi maternali, trebuie să depună o cerere la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.
  Asistenţii sociali din cadrul DGASPC Tulcea vor asigura selecţia, pregătirea şi evaluarea asistenţilor maternali şi potrivirea dintre aceştia şi copii.

  La cererea de evaluare se anexează:

  • Curriculum vitae;
  • Copii legalizate după : act studii, certificat de naştere, act de proprietate, certificat de căsătorie;
  • Caziere judiciare pentru toţi membrii familiei;
  • Adeverinţe medicale pentru membrii familiei, eliberate de medicul de familie;
  • Ancheta socială de la primăria de domiciliu;
  • Trei caracterizări de la vecini;
  • Adeverinţă de salarizare şi caracterizare de la locul de muncă pentru soţ/soţie, fiu/fiică;
  • Cupon de pensie (dacă este cazul);
  • Adeverinţe de şcolarizare şi caracterizări şcolare pentru copii;
  • Scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care se menţionează numele şi prenumele, data şi locul naşterii şi gradul de rudenie cu aceştia;
  • Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, că nu este decăzut din drepturile părinteşti şi nu are copii declaraţi abandonaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
  • Declaraţiile persoanelor care locuiesc cu solicitantul că sunt de acord ca solicitanta să practice meseria de asistent maternal profesionist şi să crească un copil la domiciliu său;
  • Copie carte de identitate pentru solicitant şi ceilalţi membrii ai familiei;
  • Evaluare psihologică pentru soţ şi ceilalţi membrii ai familiei.

  Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
  - au capacitate deplină de exerciţiu;
  - prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
  -  au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igiena, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;
  -  au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

  Nu poate fi asistent maternal profesionist:
  -  persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
  - părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
  - persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

  PLASAMENTUL FAMILIAL (sus)
  Documente necesare pentru stabilirea măsurii de plasament într-o  familie:

  1. Cererea solicitantului;
  2. Copie a actului de proprietate sau de închiriere;
  3. Copii a actelor de identitate a solicitantului şi a membrilor familiei;
  4. Copii certificate de naştere pentru toţi membrii familiei;
  5. Copie a certificatului de căsătorie;
  6. Adeverinţe medicale pentru toţi membrii familiei;
  7. Caziere judiciare pentru solicitant şi pentru sot/soţie;
  8. Adeverinţe de venit pentru solicitanţi;
  9. Ancheta socială întocmită de primăria de domiciliu;
  10. Două caracterizări de la vecini/cunoştinţe;
  11. Plan de servicii întocmit de primăria de domiciliu.

   


  SERVICIUL ADOPŢII, CONSILIERE PĂRINŢI ŞI COPII, PREVENŢIE ABUZ ŞI VIOLENŢĂ. TELEFONUL COPILULUI (sus)


   

  Telefonul copilului/telefon de urgenţă : 0240 983

  SERVICIUL ADOPŢII

  Procedura adopţiei interne
  Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

  Cadrul legal care reglementează adopţia în România

  1. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
  2. Hotărârea de Guvern nr. 1435/2004 privind aprobarea normelor metodologice de implementare a Legii nr. 273/2004;
  3. Ordinul nr. 45/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne;
  4. Ordinul nr. 136/2006 privind aprobarea Metodologiei a modelului şi conţinutului unor formulare şi documente utilizate în procedura de evaluare în vederea obţinerii atestatului pe persoană/familie aptă să adopte.

  Care sunt etapele adopţiei interne?

  1. depunerea cererii de evaluare pentru obţinerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte;
  2. depunerea actelor necesare care se anexează la cererea de evaluare;
  3. întâlnirea de informare;
  4. evaluarea socială;
  5. evaluarea psihologică;
  6. pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte;
  7. eliberarea atestatului;
  8. potrivirea copil-persoană/familie adoptatoare;
  9. încredinţarea în vederea adopţiei;
  10. încuviinţarea adopţiei;
  11. monitorizare post-adopţii.

  Ce condiţii trebuie să îndeplinesc ca să pot adopta ?
  Ca să puteţi adopta trebuie să aveţi cel puţin 18 ani, să nu suferiţi de boli psihice sau handicap mental, să nu fiţi decăzuţi din drepturile părinteşti şi să îndepliniţi garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării depline şi armonioase a unui copil.

  Unde se depune cererea de evaluare în vederea adopţiei ?
              Cererea se depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. Orice persoană/familie care doreşte să adopte un copil poate depune o astfel de cerere.

  Care sunt actele/documentele necesare adopţiei şi care trebuie anexate cererii de evaluare?

  1. copie de pe buletinul/cartea de identitate/permisul de şedere permanentă pe teritoriul României;
  2. copie legalizată de pe certificatul de naştere;
  3. copie legalizată de pe certificatul de căsătorie/hotărâre de divorţ;
  4. copie legalizată de pe titlul de proprietate sau alt titlu care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
  5. certificat de cazier judiciar;
  6. certificat medical tip Ministerul Sănătăţii, cu semnătura şi parafa fiecărui medic specialist;
  7. adeverinţă de venit;
  8. certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiţi;
  9. caracterizări de la ultimul loc de muncă (minim două pentru fiecare persoană/membru al cuplului conjugal);
  10. certificat medical privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuiţi;
  11. declaraţie pe propria răspundere a dvs./soţului-soţiei, dată în faţa notarului public, că nu aţi fost decăzuţi din drepturile părinteşti;
  12. declaraţie privind motivaţia de a adopta şi aşteptările dvs./familiei în legătură cu vârsta, sexul şi situaţia psihosociomedicală a copilului pe care aţi dori să îl adoptaţi;
  13. declaraţie privind indicarea motivelor pentru care unul dintre soţi nu doreşte să adopte, în cazul în care cererea este formulată numai de către unul dintre soţi.

  Când primesc atestatul?
              În termen de 60 de zile de la data depunerii cererii, cu posibilitatea prelungirii în situaţii motivate. În urma evaluării şi pregătirii, profesioniştii vor întocmi un raport de evaluare a capacităţii de a adopta, cu propunerea pentru acordarea sau neacordarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte. Pe baza acestei propuneri, directorului DGASPC acordă sau nu atestatul. Atestatul este valabil 1 an.

  Ce pot face dacă nu primesc atestatul ?
              În cazul în care se decide neacordarea atestatului, puteţi solicita o nouă evaluare, formulată în scris, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului nefavorabil.
  Rezultatul nefavorabil al reevaluării poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanţa competentă în materia adopţiei de la domiciliul dumneavoastră.

   


  SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL (sus)


   

  Serviciile de tip rezidenţial au rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului.
  Pentru persoanele adulte, serviciile de tip rezidenţial au rolul de a asigura protecţia, servicii de asistenţă medicală şi îngrijire personală, recuperarea şi reintegrarea socio-profesională.
  Din categoria serviciilor de tip rezidenţial fac parte:
  - centrele de plasament care includ şi casele de tip familial;
  - centrele de primire a copilului în regim de urgenţă;
  - centrele maternale;
  - centre de recuperare şi reabilitarea neuropsihiatrică;
  - centre de îngrijire şi asistenţă;
  - centre de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap;
  - cămine pentru persoane vârstnice.
  Serviciile de tip rezidenţial pot avea caracter specializat în funcţie de nevoile şi caracteristicile copiilor protejaţi sau a persoanelor adulte asistate.
  Serviciile de tip rezidenţial se organizează numai în structura Direcţiei Generale de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului,  fără personalitate juridică.

  Atribuţiile Serviciilor de tip rezidenţial:

  1. asigurarea unei atmosfere de tip familial;
  2. asigurarea finalizării unui program de permanenţă pentru copilul aflat în dificultate şi pentru copilul cu dizabilităţi;
  3. diminuarea efectelor abuzului instituţional;
  4. dezvoltarea de atitudini şi aptitudini igienice;
  5. dezvoltarea responsabilităţii copilului faţă de propria persoană printr-o implicare cât mai mare în organizarea propriei vieţi;
  6. asigurarea educării şi socializării copiilor;
  7. asigurarea pregătirii profesionale a copiilor;
  8. supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
  9. integrarea/reintegrarea persoanelor asistate în familie sau societate;
  10. cooperarea cu reprezentanţii legali şi cu alte personae interesate în activităţi de socializare.

  Beneficiarii serviciilor de tip rezidenţial sunt:

   • copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;
   • copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
   • tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;
   • copiii neînsoţiţi de către părinţi sau de alt reprezentant legal, care solicită o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor.
   • persoane adulte cu handicap/vârstnice care nu pot beneficia de servicii alternative;
   • persoane cu handicap/vârstnice care se confruntă cu lipsa resurselor economice şi financiare;
   • persoane cu handicap/vârstnice care nu au susţinători sau reprezentanţi legali sau când aceştia se află în incapacitatea de a interveni în situaţia de criză.

    


   CENTRE DE TIP REZIDENŢIAL PENTRU COPII (sus)


    

CENTRUL DE PLASAMENT CRISTIAN TULCEA este destinat copilului cu handicap grav. Capacitatea centrului este de  70 de copii. Aici copiii beneficiază de îngrijire, supraveghere permanentă şi recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, ludoterapie.
 

 

CENTRUL DE PLASAMENT SPERANŢA TULCEA este un centru pentru copilul aflat în dificultate, separat  temporar sau definitiv de părinţi. Capacitatea centrului este  de 70 de copii. Beneficiarii sunt copii cu vârste între 4 şi 19 ani, copii fără probleme de sănătate. Din activităţile centrului:

  1. ludoterapie într-o sală amenajată corespunzător;
  2. vizionare de filme/desene animate, documentare, în sala special amenajată;
  3. lectură în biblioteca centrului;
  4. studiu în săli de studiu;
  5. jocuri în aer liber, în spaţii de joacă şi pe terenul de sport.

   

 
CENTRUL PROFAMILIA SAMBĂTA NOUĂ este un centru pentru copilul aflat în dificultate, separat temporar sau definitiv de părinţi. Capacitatea centrului este de 18 locuri. Mediul oferit în acest centru este unul foarte apropiat de cel familial, aici fiind găzduite şi  câteva cupluri de fraţi.
 

CENTRUL PROFAMILIA SOMOVA este un centru pentru copilul aflat în dificultate, separat temporar sau definitiv de părinţi.

Capacitatea centrului este de 16 copii. Mediul oferit în acest centru este unul foarte apropiat de cel familial, aici fiind găzduite şi  câteva cupluri de fraţi. Copiii participă la activităţile gospodăreşti, cei mari fiind stimulaţi pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă.

 

 

COMPLEX DE SERVICII SOCIALE SULINA este un centru pentru copilul aflat în dificultate, separat temporar sau definitiv de părinţi.

Capacitatea centrului este de 20 de copii. Mediul oferit în acest centru este unul familial, copiii participând activ la activităţile gospodăreşti.

 

COMPLEX DE UNITĂŢI  DE TIP FAMILIAL ISACCEA este un centru pentru copilul aflat în dificultate, separat temporar sau definitiv de părinţi.

Capacitatea centrului este de 39 de copii. Complexul cuprinde o casă şi patru apartamente, spaţii intimizate, care asigură tinerilor un mediu familial.

 

CENTRUL MATERNAL TULCEA protejează cuplul mamă-copil, asigurându-le adăpost, asistenţă medicală, socială, psihologică şi consiliere. Capacitatea centrului este de 8 cupluri mamă/copil. Mamele se gospodăresc singure, sub atenta supraveghere şi îndrumare a specialiştilor centrului şi totodată sunt sprijinite pentru reintegrare socială/familială.

 

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE COPII CU DIZABILITĂŢI „GRĂDINARI”  TULCEA este un complex pentru copiii cu dizabilităţi uşoare, separaţi temporar sau definitiv de familiile lor. Capacitatea centrului este de 25 de copii. Aceştia frecventează cursurile învăţământului special şi beneficiază de servicii de consiliere şi terapie specifice tipului de deficienţă.

 

COMPLEX DE UNITĂŢI DE TIP FAMILIAL TULCEA este un serviciu pentru copii/ tineri aflaţi în dificultate care au un comportament deosebit şi rezultate şcolare bune. Capacitatea serviciului este de 24 de beneficiari. Acest serviciu cuprinde patru apartamente, două pentru băieţi, două pentru fete. Aici tinerii se autogospodăresc sub îndrumarea educatorilor specializaţi, urmărindu-se formarea deprinderilor de viaţă independentă.

 

 

CĂSUŢE DE TIP FAMILIAL « COCORII 1 » şi « COCORII 2 » găzduiesc preşcolari/şcolari cu dizabilităţi uşoare, separaţi temporar sau definitiv de familiile lor.

Capacitatea unei căsuţe este de 10 copii.

 

CENTRUL DE RECUPERARE NEURO-PSIHOMOTORIE TULCEA

Centrul cuprinde o sală de kinetoterapie, o sală de ergoterapie, o sală de logopedie şi una de consiliere psihologică. Beneficiarii acestor servicii de recuperare sunt copii din centrele de plasament şi copii din familiile naturale în baza  recomandărilor de la medicii specialişti.

 

CENTRE DE TIP REZIDENŢIAL PENTRU ADULŢI (sus)


 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ TICHILEŞTI este un centru adaptat îngrijirii persoanelor vârstnice, cu o capacitate de 35 locuri.

Sunt oferite servicii de găzduire şi îngrijire, programe de socializare, în funcţie de necesităţile individuale ale asistaţilor.

 

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE CU FUNCŢIUNI MULTIPLE TULCEA reprezintă un complex de servicii adaptate persoanei vârstnice, cu o capacitate de 90 de persoane.

Serviciile centrului constau în oferirea de găzduire şi îngrijire specializată, programe de socializare, recuperare şi reabilitare medicală.

 

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ BABADAG oferă asistenţă şi protecţie persoanelor adulte, încadrate într-o categorie de handicap, cu grave probleme de sănătate din punct de vedere psihic.

Centrul asigură asistenţă medicală permanentă precum şi recuperare prin diferite tipuri de terapii (ergoterapie, art-terapie, meloterapie, etc.) Capacitatea centrului este de 170 de persoane.

 

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP ZEBIL 1 şi ZEBIL 2 „SF.DUMITRU” oferă servicii de găzduire şi îngrijire adaptată problemelor persoanei cu handicap, programe de abilitare/reabilitare şi inserţie socială.

Capacitatea centrului este de 150 persoane.

 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ BABADAG (CIA BABADAG)

Pentru admitere, în specificul unităţii se încadrează persoanele cu vârsta de 18 ani şi peste, cu încadrare în grad de handicap, altul decât psihic. CIA Babadag are o capacitate de 120 de locuri.
Beneficiarii sunt implicaţi în activităţi cu caracter gospodăresc, autoservire, îngrijire personală, cum ar fi:

 1. activităţi de întreţinere şi igienizare a saloanelor, club, sala de mese, curtea interioară a centrului;
 2. activităţi asociate pregătirii şi servirii mesei, depozitării alimentelor;
 3. activităţi desfăşurate în spălătoria centrului;
 4. participarea beneficiarilor activi la demersurile de îngrijire acordate beneficiarilor imobilizaţi: schimbarea lenjeriei de pat, transportul în exteriorul unităţii a beneficiarilor pasivi, imobilizaţi în fotoliu rulant;
 5. activităţi recreative: plimbări, organizarea de jocuri şi exerciţii pentru dezvoltarea fizică, vizionări a programelor TV, audiţii muzicale, etc.
 

COMPLEX DE SERVICII SOCIALE CU FUNCŢIUNI MULTIPLE  “DUMBRAVA“  BABADAG

 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ DUMBRAVA BABADAG

Pentru admitere, în specificul unităţii se încadrează persoanele cu vârsta de 18 ani şi peste, cu încadrare în grad de handicap, altul decât psihic. CIA  Dumbrava  are o capacitate de 114 de locuri.
Beneficiarii sunt implicaţi în activităţi cu caracter gospodăresc, autoservire, îngrijire personală.

 

CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE BABADAG

Centrul oferă servicii de recuperare şi găzduire pe o perioadă determinată (90 zile cu posibilitate de prelungire până la 180 zile), persoanelor din comunitate, victime ale violenţei în familie, atât minori cât şi adulţi (cuplu mamă-copil).

Capacitatea centrului este de 16 locuri.

 

 

CENTRUL DE SERVICII DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP AMBULATORIU  „DUMBRAVA BABADAG

Centrul oferă, în regim de zi, servicii de recuperare (fizioterapie, kinetoterapie) şi consiliere psihologică pentru beneficiari, persoane încadrate în grad de handicap, atât din sistem rezidenţial, cât şi din comunitate.

Capacitatea centrului este de 80 persoane/lunar.