Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Hotararea
privind
  
  
continut
fisier
  
  
  
  
  
1
1
01
01/06.2004
Constituirea Comisiei de validare a Consiliului Judetean Tulcea
prof. Marin PERSINARUjr. Constantin  CABUZ
    Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2009, legal constituita;
    In baza Notei de fundamentare a domnului vicepresedinte Chichi Nicolae, inregistrata cu nr. 2/ 531 /19.01.2009, a Raportului Directiei Economice Buget-Finante nr. 2.1/ 532 /19.01.2009;
    In conformitate cu prevederile art. 58 alin 2  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare;
    Vazand rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;
    In temeiul art. 91 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    h o t a r a s t e:

    Art.1. Se aproba acoperirea definitiva, din fondul de rulment,  a deficitului bugetar la sfartitul exercitiului financiar 2008, cu suma de  954.195,78 lei.
    Art.2. Directia Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica prezenta hotarare, in copie, Directiei Economica, Buget-Finante si Directiei Generale a Finantelor Publice Tulcea.
    Hotararea a fost adoptata in sedinta din data de 30 ianuarie 2009.
2004detalii aici ...068/22/2012 4:01 PM
2
2
02
02/06.2004
Validarea mandatelor consilierilor alesi
prof. Marin PERSINARUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit astazi, 26 iunie 2004, în prima sedinta  din mandatul 2004 - 2008, legal constituita, în prezenta unui numar de 31 consilieri din totalul de 31 consilieri alesi;
Constatând ca, în urma voturilor exprimate de candidatii alesi pentru functia de consilieri, prezenti fiind 31 consilieri, în baza Raportului Comisiei de validare, au fost validate mandatele pentru urmatorii: Bara Ion, Balan Ion, Balaes Virgiliu, Belacurencu Trifon, Bercea Costica, Bojian Marilena, Bulete Gheorghe, Bunduc Gheorghe, Caraman Tascu, Calina Elena, Chiciuc Maria, Ciocîrlea Gheorghe, Cononov Paul,  Cretu Boris Marcel, Gîrleanu Remus Daniel, Gudu Vasile, Ilusca Daniel, Lungu Mihai, Mazilu Gheorghe, Mitache Constantin, Panait Traian, Persinaru Marin, Popescu Ionas, Roman Diana, Rosca George, Simion Lucian Eduard,  Sterghiu Nicolae,  Strat Vasile, Stroe Mihai, Tarhon Victor, Vasile Ion;
În temeiul art.103 alin.1 coroborat cu art.32 si art.109 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

h o t a r a s t e :

Art. 1. Validarea mandatelor pentru urmatorii consilieri: Bara Ion, Balan Ion, Balaes Virgiliu, Belacurencu Trifon, Bercea Costica, Bojian Marilena, Bulete Gheorghe, Bunduc Gheorghe, Caraman Tascu, Calina Elena, Chiciuc Maria, Ciocîrlea Gheorghe, Cononov Paul,  Cretu Boris Marcel, Gîrleanu Remus Daniel, Gudu Vasile, Ilusca Daniel, Lungu Mihai, Mazilu Gheorghe, Mitache Constantin, Panait Traian, Persinaru Marin, Popescu Ionas, Roman Diana, Rosca George, Simion Lucian Eduard,  Sterghiu Nicolae,  Strat Vasile, Stroe Mihai, Tarhon Victor, Vasile Ion.
Art.2. Invalidarea mandatelor pentru urmatorii consilieri: -
Art.3. Prezenta hotarâre poate fi atacata în instanta de contencios administrativ în conformitate cu art.33 alin.1 din Legea 215/2001. 
Hotarârea a fost adoptata astazi, 26 iunie 2004.
2004detalii aici ...068/22/2012 4:01 PM
3
3
03
03/06.2004
Constituirea Consiliului Judetean Tulcea
prof. Marin PERSINARUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit astazi, 26 iunie 2004, în prima sedinta  din mandatul 2004 - 2008, legal constituita, în prezenta unui numar de 31 consilieri din totalul de 31 consilieri alesi;
Constatând ca, prin Hotarârea nr.2 din 26 iunie 2004, au fost validate mandatele unui numar de 31consilieri judeteni din totalul de 31 consilieri alesi la data de 6 iunie 2004;
Potrivit art.103 alin.1 coroborat cu art.34 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, consilierii ale caror mandate au fost validate, au depus juramântul;
În temeiul art.109 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala;

h o t a r a s t e :

Articol unic. Se constituie Consiliul Judetean Tulcea în urmatoarea componenta:  Bara Ion, Balan Ion, Balaes Virgiliu, Belacurencu Trifon, Bercea Costica, Bojian Marilena, Bulete Gheorghe, Bunduc Gheorghe, Caraman Tascu, Calina Elena, Chiciuc Maria, Ciocîrlea Gheorghe, Cononov Paul,  Cretu Boris Marcel, Gîrleanu Remus Daniel, Gudu Vasile, Ilusca Daniel, Lungu Mihai, Mazilu Gheorghe, Mitache Constantin, Panait Traian, Persinaru Marin, Popescu Ionas,  Roman Diana, Rosca George, Simion Lucian Eduard,  Sterghiu Nicolae,  Strat Vasile, Stroe Mihai, Tarhon Victor, Vasile Ion.

Hotarârea a fost adoptata astazi, 26 iunie 2004.
2004detalii aici ...068/22/2012 4:01 PM
4
4
04
04/06.2004
Alegerea presedintelui Consiliului Judetean Tulcea
prof. Marin PERSINARUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit astazi, 26 iunie 2004, în prima sedinta  din mandatul 2004 - 2008, legal constituita, în prezenta unui numar de 31 consilieri din totalul de 31 consilieri alesi;
Vazând Raportul Comisiei de validare privind rezultatul votului, secret exprimat, pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Tulcea, potrivit buletinelor de vot;
În temeiul dispozitiilor art.113 alin.1 si 2 si art.109 alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;


h o t a r a s t e :

Art.1. Alegerea domnului BUNDUC GHEORGHE în functia de presedinte al Consiliului Judetean Tulcea.
Art.2. Prezenta hotarâre va fi comunicata, în copie, domnului BUNDUC GHEORGHE si Serviciului resurse umane, organizare, salarizare, evidenta functii publice.

Hotarârea a fost adoptata astazi, 26 iunie 2004.
2004detalii aici ...068/22/2012 4:01 PM
5
5
05
05/06.2004
Alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean Tulcea
prof. Marin PERSINARUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit  astazi, 26 iunie 2004, în prima sedinta din mandatul 2004 - 2008, legal constituita, în prezenta unui numar de 31 consilieri din totalul de 31 consilieri alesi;
Vazând Raportul Comisiei de validare privind rezultatul votului, secret exprimat, pentru functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Tulcea, potrivit buletinelor de vot;
În temeiul dispozitiilor art.113 alin.1 si 2 si art.109 alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;


h o t a r a s t e :

Art.1. Alegerea domnului BERCEA COSTICA si a domnului BARA ION în functiile  de vicepresedinti  ai Consiliului Judetean Tulcea.
Art.2. Prezenta hotarâre va fi comunicata în copie, domnilor BERCEA COSTICA, BARA ION si Serviciului resurse umane, organizare, salarizare, evidenta functii publice.

Hotarârea a fost adoptata astazi, 26 iunie 2004.
2004detalii aici ...068/22/2012 4:01 PM
6
6
06
06/06.2004
Constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea
prof. Marin PERSINARUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit astazi, 26 iunie 2004, în prima sedinta  din mandatul 2004 - 2008, legal constituita, în prezenta unui numar de 31 consilieri din totalul de 31 consilieri alesi;
În vederea îndeplinirii atributiilor care revin în calitate de autoritate a administratiei publice judetene;
În temeiul dispozitiilor art.110 si art.109 alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

h o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba componenta nominala a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2. Fiecare Comisie îsi va alege, dintre membrii sai, în prima sedinta, un presedinte si un secretar.
Art.3. Directia de Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica prezenta hotarâre, în copie, celor interesati.

Hotarârea a fost adoptata astazi, 26 iunie 2004.
2004detalii aici ...068/22/2012 4:01 PM
7
7
18
18/03.2004
Aderarea judetului Tulcea la Reteaua Guvernelor Regionale pentru Dezvoltare Durabila (NRG4SD)
ing. Trifon BELACURENCUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit în sedinta extraordinara din 5 martie 2004, legal constituita,
Având în vedere Nota de fundamentare a domnului Trifon Belacurencu, presedinte al  Consiliului Judetean Tulcea, înregistrata sub numarul 1/1319/2.03.2004 si Raportul Directiei Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana, Relatii Externe înregistrat sub numarul 1.5./1313/2.03.2004, prin care se propune aderarea  judetului Tulcea la Reteaua Guvernelor Regionale pentru Dezvoltare Durabila (NRG4SD) precum si aprobarea platii cotizatiei de membru a judetului Tulcea la NRG4SD, în valoare de 500 de Euro;
Conform prevederilor art. 104, pct.1, lit.'r'  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
În temeiul art.109, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

HOTARASTE:

Art.1 - Se aproba aderarea judetului Tulcea la Reteaua Guvernelor Regionale pentru Dezvoltare Durabila (NRG4SD);
Art.2 - Se aproba plata cotizatiei de membru a judetului Tulcea la Reteaua Guvernelor Regionale pentru Dezvoltare Durabila (NRG4SD), în valoare de 500 de Euro;
Art.3 - Directia Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica hotarârea, în copie, Directiei  Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana, Relatii Externe pentru aducere la îndeplinire.

Hotarârea a fost adoptata în sedinta Consiliului Judetean din data de 5 martie 2004.
2004detalii aici ...038/22/2012 4:01 PM
8
8
20
20/04.2004
Rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit si TVA de la bugetul de stat si a sumelor pentru echilibrare din cota de 17 % din impozitul pe venit, pe unitati admin.terit. pe 2004
ing. Trifon BELACURENCUjr. Constantin  CABUZ
    Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din 26 februarie 2010, legal constituita;
    Vazand Nota de fundamentare a domnului Tarhon Victor, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, inregistrata sub nr.1/929/02.02.2010 si Raportul Directiei Contencios Juridic si Administratie Locala nr.4.2 /930/02.02.2010, prin care se propune modificarea Hotararii nr. 47/5/2008 privind validarea membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Tulcea;
    Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului-Judetul Tulcea nr. 379/22.01.2010 prin care se desemneaza doamna subprefect Petrescu Laura-Catalina, ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Tulcea;
    Avand in vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;
    In conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a autoritatii teritoriale de ordine publica, aprobat prin Hotararea Guvernului  nr. 787/2002 si ale art. 17 alin.(2), (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, cu modificarile ulterioare;
    In temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    h o t a r a s t e:

    Art. 1 Incetarea activitatii domnului Vargau Ion in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Tulcea.
    Art. 2 Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Tulcea, doamna subprefect Petrescu Laura-Catalina.
    Art. 3 Directia Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica, in copie, prezenta hotarare, membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Tulcea, Serviciului resurse umane, asigurarea calitatii, sanatatea si securitatea muncii, Serviciului administratie publica, relatii publice si editare monitor oficial precum si institutiilor publice interesate.
    Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului Judetean Tulcea din data de 26februarie 2010.
2004detalii aici ...048/22/2012 4:01 PM
9
9
21
21/04.2004
Rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Tulcea pe anul 2004
ing. Trifon BELACURENCUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit în sedinta ordinara legal constituita;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2/2318/14 aprilie 2004 a domnului vicepresedinte ec. Panait Traian si Raportul nr. 2.1/2319/14 aprilie 2004 al Directiei Economica, Buget – Finante privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Tulcea pe anul 2004;
Vazând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;
Având în vedere prevederile H.G. 121/2004 privind aprobarea programului de actiuni si lucrari finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile pentru anul 2004;
În conformitate cu prevederile HG 514/7 aprilie 2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru realizarea unor obiective de investitii si efectuarea unor lucrari de reabilitare si modernizare a drumurilor judetene si comunale;                                                                            
În conformitate cu prevederile art. 15(2) din Ordonanta de Urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 104 alin.1 litera „e”, art. 110 coroborat cu art. 46 alin. 3 si art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

h o t a r a s t e :

Art.1. - Se aproba rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Tulcea pe anul 2004, aprobat prin H.C.J. nr. 1 din 13.02.2004 conform anexelor nr. 1 si 2.
Art.2. - Se aproba programul de investitii publice rectificat pe anul 2004 conform anexei nr. 3 iar fisele obiectivelor de investitii conform anexelor nr. 3a.
Art.3. - Se aproba lista rectificata cu lucrarile si obiectivele de administrare, exploatare, întretinere, reparatii, consolidari si modernizari drumuri si poduri finantate prin Ministerul Transporturilor, Constructiei si Turismului din transferuri de la bugetul de stat si din bugetul local pe anul 2004, conform anexei nr. 4.
Art.4. - Se aproba lista rectificata a cotizatiilor la organisme interne si internationale, a proiectelor si programelor finantate din bugetul Consiliului Judetean Tulcea pe anul 2004, conform anexei nr. 5.
Art.5. - Se aproba, modificarea pozitiei nr. 17 din anexa nr. 5 la HCJ nr. 122/13 dec.2003, conform anexei nr. 6.
Art.6. - Anexele nr. 1,2,3,3a, 4,5 si 6, fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.7. - Directia de Contencios juridic si administratie locala, va comunica, în copie, prezenta hotarâre institutiilor interesate.

Prezenta hotarâre a fost adoptata în sedinta ordinara din    aprilie 2004.
2004detalii aici ...048/22/2012 4:01 PM
10
10
22
22/04.2004
Rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Tulcea si a RA Aeroportul Tulcea pe anul 2004
ing. Trifon BELACURENCUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit în sedinta ordinara legal constituita;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2/2320/14 aprilie 2004 a domnului vicepresedinte ec. Panait Traian si Raportul nr. 2.1/2321/14 aprilie 2004 al Directiei Economica, Buget – Finante privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor subordonate Consiliului Judetean Tulcea si a RA Aeroportul Tulcea pe anul 2004;
Vazând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 15(2) din Ordonanta de Urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 104 alin.1 litera „e”, art. 110 coroborat cu art. 46 alin. 3 si art. 109 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,


h o t a r a s t e :


Art.1 - Se aproba bugetul rectificat al Directiei de Administrare a Domeniului Public Tulcea pe anul 2004, la venituri 6.900.000 mii lei si la cheltuieli 6.900.000 mii lei, conform anexei nr. 1.
Art.2 - Se aproba bugetul rectificat al RA Aeroportul Tulcea pe anul 2004, la venituri 30.272.750 mii lei si la cheltuieli 30.272.750 mii lei, conform anexei nr. 2 iar lista rectificata a obiectivelor de investitii, conform anexei nr. 2a.
Art.3 - Anexele nr. 1,2 si 2a fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.4 - Directia de Contencios juridic si administratie locala, va comunica, în copie, prezenta hotarâre Directiei Economice Buget Finante si institutiilor interesate.

Prezenta hotarâre a fost adoptata în sedinta ordinara din 26 Aprilie 2004.
2004detalii aici ...048/22/2012 4:01 PM
11
11
23
23/04.2004
Privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2004
ing. Trifon BELACURENCUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit în sedinta ordinara legal constituita;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2/2324/14 aprilie 2004 a domnului vicepresedinte ec. Panait Traian si Raportul nr. 2.1/2325/14 aprilie 2004 al Directiei Economica, Buget – Finante privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2004;
Vazând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 litera „a” din Ordonanta de Urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale;
Având în vedere contractele de grant încheiat între Consiliul Judetean Tulcea, Agentia de Dezvoltare Regionala Sud - Est Braila si Ministerul Integrarii Europene nr. 10/6533/28.11.2002, nr. 1041/28.11.2003, nr. 1259/29.11.2003 si nr. 1260/29.11.2003;
În temeiul prevederilor art. 104 alin.1 litera „e”, art. 110 coroborat cu art. 46 alin. 3 si art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

h o t a r a s t e :

Art.1 - Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2004 la venituri 16.959.712 mii lei si la cheltuieli 16.959.712 mii lei, conform anexei nr. 1.
Art.2 - Se aproba bugetul proiectului PHARE „Îmbunatatirea abilitatilor profesionale pe anul 2004 în suma de 106.600 mii lei”, conform anexei nr. 2.
Art.3 - Se aproba bugetul proiectului PHARE „Reamenajare Muzeu Istoric si Arheologic” pe anul 2004 în suma de 5.085.825 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.4 - Se aproba bugetul proiectului PHARE „Camin de batrâni Isaccea - Tichilesti”  în suma de 5.968.829 mii lei conform anexei nr. 4.
Art.5 - Se aproba bugetul proiectului PHARE „Complex de servicii sociale cu functiuni multiple Tulcea”, pe anul 2004 în suma de 5.798.458 mii lei conform anexei nr. 5.
Art.6 - Anexele nr. 1,2,3, 4 si 5, fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.7 - Directia de Contencios juridic si administratie locala, va comunica, în copie, prezenta hotarâre Directiei Economice Buget Finante si institutiilor  interesate.

Prezenta hotarâre a fost adoptata în sedinta ordinara din  26  aprilie 2004.
2004detalii aici ...048/22/2012 4:01 PM
12
12
24
24/04.2004
Privind aprobarea bugetului de împrumut subsidiar pe anul 2004
ing. Trifon BELACURENCUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit în sedinta ordinara legal constituita;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1/2362/15 aprilie 2004 a domnului presedinte ing. Belacurencu Trifon si Raportul nr. 2.1/2363/15 aprilie 2004 al Directiei Economica, Buget – Finante privind aprobarea bugetului de împrumut subsidiar pe anul 2004;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 226/2003 privind contractarea de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unui credit extern, garantat de Ministerul Finantelor Publice;
În conformitate cu Ordinul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 34/2003 privind cadrul organizatoric si conditiile de realizare a „Programului de pietruire a drumurilor comunale”;
Conform „Contractului de împrumut subsidiar nr. 33/3129/2003 si 94/2003 încheiat între Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Consiliul Judetean Tulcea”;
În conformitate cu prevederile art.15 alin.1 litera „a”, din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale;
Vazând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 104 alin.1 litera „e”, art. 110 coroborat cu art. 46 alin. 3 si art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

h o t a r a s t e :


Art.1 -  Se aproba bugetul împrumutului subsidiar pe anul 2004 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2 -  Directia de Contencios juridic si administratie locala, va comunica, în copie, prezenta hotarâre Directiei Economica, Buget-Finante si Directiei Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana, Relatii Externe, Directiei de Administrare a Domeniului Public, Directia Urbanism, Prognoze si Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale a Finantelor Publice Tulcea.

Prezenta hotarâre a fost adoptata în sedinta ordinara din 26 Aprilie 2004.
2004detalii aici ...048/22/2012 4:01 PM
13
13
25
25/04.2004
Privind utilizarea temporara a disponibilului din fondul de rulment pentru acoperirea golului de casa în anul 2004
ing. Trifon BELACURENCUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit în sedinta ordinara legal constituita;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2/2322/14 aprilie 2004 a domnului vicepresedinte ec. Panait Traian si Raportul nr. 2.1/2323/14 aprilie 2004 al Directiei Economica, Buget – Finante privind utilizarea temporara a disponibilului din fondul de rulment pentru acoperirea golului de casa în anul 2004;
Vazând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 54 (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 104 alin.1 litera „e” si art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

h o t a r a s t e :

Art.1 - Se aproba utilizarea temporara a disponibilului din fondul de rulment, în suma de 5.571.696 mii lei în cazul înregistrarii unor goluri de casa provenite din decalaje între veniturile si cheltuielile anului curent precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar 2004, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2 - Directia de Contencios juridic si administratie locala, va comunica, în copie, prezenta hotarâre Directiei Economica Buget-Finante si Directiei Generale a Finantelor Publice Tulcea.

Prezenta hotarâre a fost adoptata în sedinta ordinara din 26 aprilie 2004.
2004detalii aici ...048/22/2012 4:01 PM
14
14
26
26/04.2004
Privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2003 al bugetului propriu, al institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Tulcea si al R.A.Aeroportul Tulcea
ing. Trifon BELACURENCUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit în sedinta din data de  26.04.2004 ,
Având în vedere  :
- Raportul nr. 2.3.2348/14.04.2004 al Presedintelui Consiliului Judetean Tulcea, ing. Trifon BELACURENCU ;
- Prevederile Legii nr. 189 / 1998, privind finantele publice locale, art. 30;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate .
În temeiul prevederilor art.104 litera „e” si art. 109 (1) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale;

h o t a r a s t e :

Art.1 - Se aproba contul anual de executie al bugetului propriu al Consiliului Judetean Tulcea, pe anul 2003, la venituri realizate în suma de 355.445.648 mii lei si la cheltuieli, reprezentând plati efectuate, suma de 354.681.622 mii lei, excedent suma de 764.026 mii lei, conform anexei nr.1.
Pentru partea de cheltuieli proprii aferente Consiliului Judetean, executia bugetara a cheltuielilor este prezentata în anexe, de la nr. 1.1 la nr. 1.17.
Art.2 - Se aproba contul anual de executie  pe anul 2003, al Bibliotecii Judetene “ Panait Cerna “ Tulcea, la venituri realizate în suma de 5.981.417
mii lei si la cheltuieli reprezentând plati efectuate, suma de 5.981.417 mii lei, conform anexei nr. 2 .
Art.3 - Se aproba contul anual de executie   pe anul 2003 al Institutului de Cercetari Eco – Muzeale, la venituri realizate în suma  22.737.698 mii lei si la cheltuieli reprezentând plati efectuate, suma de 22.737.698 mii lei, conform anexei nr. 3 .
Art.4 -  Se aproba contul anual de executie   pe anul 2003, al Centrului Cultural Judetean “ Ludovic Paceag”, la venituri realizate în suma  de 10.053.774 mii lei si la cheltuieli reprezentând plati efectuate, suma de 10.053.774 mii lei, conform anexei nr. 4 .
Art.5 -  Se aproba contul anual de executie   pe anul 2003 al Centrului Cultural “Balasescu Nifon„ Babadag, la venituri realizate în suma  de 1.918.038 mii lei si la cheltuieli reprezentând plati efectuate, suma de 1.918.038  mii lei, conform anexei nr. 5 .
Art.6 -  Se aproba contul anual de executie   pe anul 2003 al Directiei Judetene de Asistenta Sociala,  la venituri realizate în suma de 16.982.173 mii lei si la cheltuieli reprezentând plati efectuate, suma de 16.982.173 mii lei, conform anexei nr. 6.
Art.7 -  Se aproba contul anual de executie   pe anul 2003 al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului,  la venituri realizate în suma de 60.087.761 mii lei si la cheltuieli reprezentând plati efectuate,suma de 60.087.761 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.8 - Se aproba contul anual de executie   pe anul 2003 al Directia Generala Judeteana pentru Administrarea Domeniului Public, la venituri realizate în suma de  5.185.563 mii lei si la cheltuieli  reprezentând plati efectuate, suma  de 5.185.563  mii lei, conform anexei nr.8.
Art.9 - Se aproba contul anual de executie   pe anul 2003 al Directiei Judetene de Protectie a Plantelor, la venituri în suma de  1.664.649 mii lei si la cheltuieli reprezentând plati efectuate suma  de 1.664.649 mii lei, conform anexei nr. 9.
Art.10 - Se aproba contul anual de executie   pe anul 2003 al Oficiului de Consultanta Agricola Tulcea, la venituri în suma de  2.683.245 mii lei si la cheltuieli reprezentând plati efectuate suma  de 2.683.245 mii lei, conform anexei nr. 10.
Art.11 - Se aproba contul anual de executie   pe anul 2003 al Scolii nr. 14, cu clasele I-VIII  Tulcea, la venituri realizate în suma de  13.403.767 mii lei si la cheltuieli reprezentând plati efectuate, suma  de 13.403.767 mii lei, conform anexei nr. 11.
Art.12 - Se aproba anual contul de executie   pe anul 2003 al Corpului Gardienilor Publici, institutie integral autofinantata, la venituri realizate în suma de 22.832.201 mii lei si la cheltuieli reprezentând plati efectuate, suma de 22.372.325 mii lei, excedent  suma de 459.876 mii lei, conform anexei nr. 12.
Art.13 - Se aproba contul anual de executie  pe anul 2003 al R.A. AEROPORTUL Tulcea, la venituri realizate în suma de 73.109.551 mii lei si la cheltuieli suma de 73.108.790 mii lei, conform anexei nr. 13 .
Art.14 - Directia de Contencois Juridic si  Administratie Locala va comunica, în copie, prezenta hotarâre Directiei Economice  Buget  Finante si institutiilor publice nominallizate, din subordinea Consiliului Judetean Tulcea.

Hotarârea a fost adoptata în sedinta din data de 26 Aprilie 2004.
2004detalii aici ...048/22/2012 4:01 PM
15
15
27
27/04.2004
Privind aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj si a modului de tratare a scrisorilor de intentie întârziate sau primite nesigilate, pentru “Sistemul Informatic Integrat în administratia locala a judetului Tulcea”
ing. Trifon BELACURENCUjr. Constantin  CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, întrunit în sedinta ordinara din 26 aprilie 2004, legal constituita ,
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2480 din 20.04.2004 a domnului Traian PANAIT, vicepresedinte al Consiliului Judetean Tulcea si Raportul           nr. 2481 din 20.04.2004 a Directiei Economice, Buget – Finante cu privire la aprobarea criteriilor de evaluare si a grilelor de punctaj si a modului de tratare a scrisorilor de intentie întârziate sau primite nesigilate;
În baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 16 din 24 ianuarie 2002 privind contractele de parteneriat public – privat aprobata prin Legea nr. 470 / 09.07.2002 si a Hotarârii Guvernului nr. 621 / 20.06.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O. G. nr. 16 / 2002;
Vazând Strategia Guvernului privind Informatizarea Administratiei Publice;
În temeiul prevederilor art. 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art. 1  -  Se aproba criteriile de evaluare, grilele de punctaj si  modul de tratare a scrisorilor de intentie întârziate sau primite nesigilate, pentru “Sistemul Informatic Integrat în administratia locala a judetului Tulcea” din Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2  -  Directia Contencios Juridic si Administratie Locala va transmite, în copie, prezenta hotarâre Directiei Economice, Buget - Finante, pentru aducere la îndeplinire.

Hotarârea a fost adoptata în sedinta din 26 aprilie 2004.
2004detalii aici ...048/22/2012 4:01 PM
16
183
95
95/09.2005
privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de Directia Judeteana de Protectie a Plantelor Tulcea valabile in anul 2006
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
  Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara, legal constituita;
In baza Notei de fundamentare a domnului vicepresedinte Bara Ion, inregistrata la nr. 6730/26.09.2005 si a Raportului Directiei Economice, Buget-Finante inregistrat la nr. 24/6729/26.09.2005;
In conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/1999, republicata, privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara;
Vazand rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
In temeiul art. 104, lit. e si art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

Hotaraste:

Art.1. Se aproba tarifele, exclusiv TVA, pentru desfasurarea activitatii Directiei Judetene de Protectie a Plantelor Tulcea, dupa cum urmeaza:

1. Arat la 20 cm fara grapat  -  149 lei RON/ha
2. Arat la 25 cm fara grapat  -  160 lei RON/ha
3. Arat in vie, distanta intre randuri la 1,8 m -  126 lei RON/ha
4. Afanat teren arat, cu freza, o singura trecere -  117 lei RON/ha
5. Tratat seminte culturi paioase -  55 lei RON/to
6. Tratat seminte culturi prasitoare 186 lei RON/to
7. Erbicidat cu MET  -  23 lei RON/ha
8. Stropit in vie cu ATOM -  1000 -  75 lei RON/ha
9. Stropit in livada cu ATOM -  1000 -  47 lei RON/ha
10. Dizinsectie, dezinfectie si deratizare  -  0,7 lei RON/mp
11. Stropit in vie cu vermorelul -  106 lei RON/ha
12. Stropit pomi  -    talie mare- talie mijlocie - talie mica -  1 leu RON/pom -  0,7 lei RON/pom -  0,4 lei RON/pom
13. Adaos comercial pentru comercializarea produselor specifice -  10,00%

Art.2. Sumele incasate constituie venituri proprii la bugetul Consiliului Judetean Tulcea.

Art.3. Directia de Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica prezenta hotarare, in copie, Directiei Economice, Buget - Finante si Directiei Judetene de Protectie a Plantelor Tulcea.

Hotararea a fost adoptata in sedinta din 30 septembrie 2005.
2005detalii aici ...098/22/2012 4:01 PM
17
184
96
96/09.2005
privind modificarea indicatorilor tehnico - economici si a valorii cofinantarii proiectului "Reamenajare Muzeu de Istorie si Arhelogie Pavilion vechi Tulcea, str. Gloriei, Parcul Independentei", finantat prin Programul PHARE
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA, intrunit in sedinta extraordinara din data de 30 septembrie  2005, legal constituita;
Vazand Nota de fundamentare nr. 6695/ 23.09.2005 a vicepresedintelui Consiliului Judetean Tulcea, prin care se propune modificarea indicatorilor tehnico-economici si a valorii cofinantarii proiectului „Reamenajare Muzeu de Istorie si Arheologie Pavilion vechi Tulcea, Str. Gloriei, Parcul Independentei”, finantat prin  Program Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala, Componenta de Investitii, cod proiect RO 0108.03.427, precum si raportul Directiei de Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si Relatii Externe, nr. 6694 / 23.09.2005.
Avand in vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;
In baza art. 40 alin. 1 din OUG 45/2003, privind finantele publice locale;
In temeiul art. 104(1), lit. „ l “ si art. 109 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;    

hotaraste:

Art. 1   Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici si a valorii cofinantarii proiectului „ Reamenajare Muzeu de Istorie si Arheologie Pavilion vechi Tulcea, Str. Gloriei, Parcul Independentei”, cu indicatorii tehnico – economici din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suma de  232.577 lei RON, reprezentand  valoarea suplimentara de cofinantare a proiectului,  va fi prevazuta in bugetul pe anul 2006.

Art. 3  Prezenta hotarare va fi comunicata in copie Directiei de Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si Relatii Externe .

Hotararea a fost adoptata in sedinta din  30  septembrie 2005.
2005detalii aici ...098/22/2012 4:01 PM
18
185
97
97/09.2005
privind modificarea anexelor 1 si 4 ale Hot. CJT nr.59/27.08.1999 privind aprobarea concesionarii terenurilor agricole si piscicole care apartin domeniului public de interes judetean si a unor resurse regenerabile de pe aceste terenuri
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara din 30 septembrie 2005, legal constituita;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.3/6732 din 26.09.2005 a d-lui vicepresedinte Costica Bercea si Raportul comun nr.2.1/ 6733 din 26.09.2005 si nr. 1865/26.09.2005 al Directiei Judetene de Administrare a Domeniului Public Tulcea si Directiei Economice Buget Finante prin care se propune modificarea unor capitole din Studiul de oportunitate si Caietul de sarcini aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.59/1999;

Vazand Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In conformitate cu art.7, art.8, art.10 si art.12 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, coroborat cu prevederile art.6, art.7, art.8, art.9 si art.11 din Normele metodologice  cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 aprobate prin Hotararea de Guvern nr.216/1999;

In temeiul art.104 lit.g si art.109(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

H O T A R A S T E

Art.1. Se modifica Cap.V „Nivelul minim al redeventei” din anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.59/1999 – „Studiu de oportunitate privind concesionarea terenurilor agricole care apartin domeniului public de interes judetean” si care va avea urmatoarea formulare a ultimului alineat:
„Redeventa minima in lei (RON)/ha si an este:
a) in Amenajarea agricola Sireasa   = 103 lei
b) in Amenajarea agricola Pardina   =   72 lei
c) in Amenajarea agricola Ostrov – Tataru   =   55 lei

Art.2. Se modifica cap.4, punctul 4.2. „Redeventa minima si modul de calcul” din anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.59/1999 „Caiet de sarcini privind concesionarea terenurilor agricole si piscicole care apartin domeniului public de interes judetean” si care va avea urmatoarea formulare:
„4.2. Redeventa pentru terenurile agricole se stabileste in lei(RON)/ha si an si are urmatoarele valori:
a) in Amenajarea agricola Sireasa   = 103 lei
b) in Amenajarea agricola Pardina   =   72 lei
c) in Amenajarea agricola Ostrov – Tataru   =   55 lei

Art.3. Detinatorii activelor din cadrul amenajarilor agricole si piscicole, neconcesionari ai terenurilor vor fi despagubiti de catre concesionar pentru acordarea dreptului de trecere cu valoarea redeventei ce ar reveni Consiliului Judetean Tulcea pentru terenul neproductiv ocupat de active.

Art.4. Directia Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica prezenta hotarare, in copie, Directiei Economice Buget Finante si Directiei Judetene de Administrare a Domeniului Public Tulcea pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.

Hotararea a fost aprobata in sedinta din 30 septembrie 2005.
2005detalii aici ...098/22/2012 4:01 PM
19
186
98
98/09.2005
privind mandatarea presedintelui Consiliului Judetean Tulcea de a incheia contracte de asociere in participatiune pentru cultivarea terenului din incintele Sireasa, Pardina si Ostrov-Tataru
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ

Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara din data de 30 septembrie 2005 legal constituita;

Vazand Nota de fundamentare nr. 6738/27.09.2005 a presedintelui Consiliului Judetean Tulcea si Raportul nr.1870/27.09.2005 al Directiei de Administrare a Domeniului Public  prin care se propune mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Tulcea pentru a incheia un contract de asociere ;

In conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

Tinand cont de Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;

In temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) art. 109 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale

hotaraste:

Art.1. Se mandateaza domnul Gheorghe Bunduc, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, sa incheie contracte de asociere in participatiune pentru cultivarea terenului din incintele Sireasa, Pardina si Ostrov - Tataru.

Art. 2. Contractele de asociere in participatiune se vor incheia pe o perioada de un an.

Art. 3. Valoarea beneficiilor obtinute de Consiliul Judetean Tulcea nu va fi mai mica decat valoarea redeventei anuale aprobate.

Art. 4. Selectarea ofertantilor se va face, prin anunt public, de catre o comisie constituita prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Tulcea.

Art. 5.Directia Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica prezenta hotarare, in copie, celor interesati.

Hotararea a fost adoptata astazi 30.09.2005.
2005detalii aici ...098/22/2012 4:01 PM
20
187
99
99/09.2005
privind reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Tulcea
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
  Consiliul Judetean Tulcea intrunit in sedinta extraordinara din data de 30 septembrie legal constituita;

Vazand Nota de fundamentare nr. 6735/26.09.2005 a domnului presedinte prof. Gheorghe BUNDUC si Raportul D.G.J.P.D.C. Tulcea inregistrat cu nr. 25524 din  23.09.2005, prin care se propune reorganizarea comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti;

Tinand cont de  prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii  Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

Avand in vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;

In temeiul prevederilor art. 104 alin (2) si art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind  Administratia publica locala,


H O T A R A S T E:


Art.1 Se aproba reorganizarea comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Tulcea conform <a href="2005/anexe/993009/anexa.doc">anexei</a> care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Directia de Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica, in copie, prezenta hotarare Serviciului Resurse-Umane, membrilor comisie de evaluare a persoanelor cu handicap Tulcea  si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia   Copilului Tulcea.

Prezenta hotararea  a  fost   adoptata  in  sedinta extraordinara a Consiliului  Judetean  Tulcea  din  data de 30 septembrie 2005.
2005detalii aici ...098/22/2012 4:01 PM
21
188
100
100/09.2005
privind aprobarea Contractului de finantare pentru servicii nr. 8589 din 26.08.2005 pe Proiectul PIN 5/2005/S incheiat intre Autoritatea NAtionala pentru Protectia Drepturilor Copilului Bucuresti, Fundatia SERA ROMANIA si CJT, respectiv DGASPC Tulcea
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
  Consiliul Judetean Tulcea intrunit in sedinta extraordinara din data de 30 septembrie 2005 legal constituita;

Vazand Nota de fundamentare a domnului presedinte prof. Gheorghe BUNDUC inregistrata cu nr.  6656 din 22.09.2005 si Raportul D.G.J.P.D.C. Tulcea inregistrat cu nr.  25441 din  22.09.2005, prin care se propune aprobarea bugetului Contractului de finantare nr. 8589 din 26.08.2005 pe proiectul PIN 5/2005/S incheiat intre A.N.P.D.C. Bucuresti, Fundatia SERA Romania si Consiliul Judetean Tulcea, pentru crearea unei retele de asistenti maternali profesionisti pentru protectia copilului     0 – 2  ani in regim de urgenta si /sau prin plasament in judetul Tulcea in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. 60 alin(1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea  drepturilor copilului;

Avand in vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;

In temeiul prevederilor art. 104 alin (1) lit.”s”  si art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind  administratia publica locala,

  H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba Contractul de finantare pentru servicii nr. 8589 din 26.08.2005 pe proiectul PIN 5/2005/S incheiat intre A.N.P.D.C. Bucuresti, Fundatia SERA ROMANIA  si Consiliul Judetean Tulcea, respectiv D.G.A.S.P.C. Tulcea, pentru crearea si finantarea unei retele de 25  asistenti maternali profesionisti pentru protectia copilului 0 – 2 ani in regim de urgenta si/sau  prin plasament in judetul Tulcea in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art.60 alin(1) din Legea 272/2005 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Art.2 Contractul nr. 8589/26.08.2005 este anexa a prezentei hotarari.

Art.3 Directia de Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica, in copie, prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia   Copilului Tulcea, Directiei Economice Buget-Finante si oricaror altor persoane juridice interesate pentru ducerea la indeplinire.

Prezenta hotararea  a  fost   adoptata  in  sedinta extraordinara a Consiliului  Judetean  Tulcea  din  data de 30 septembrie 2005.
2005detalii aici ...098/22/2012 4:01 PM
22
189
101
101/09.2005
privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Bibliotecii Judetene "Panait Cerna" Tulcea
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
   Consiliul Judetean Tulcea intrunit in sedinta extraordinara din data de 30 septembrie 2005, legal constituita;

Vazand Nota de fundamentare a domnului vicepresedinte prof. Bara Ion, inregistrata cu nr. 6412/22.09. 2005 si Raportul Serviciului Resurse Umane, Organizare, Salarizare, Evidenta Functii Publice, inregistrat cu nr. 6411/22.09.2005;

Tinand cont de prevederile Ordinului M.T.C.T. nr. 1842/2001, actualizat;

Avand in vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;

In temeiul art. 104, alin. (1) lit.b si art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

  Hotaraste

Art.1. Se aproba completarea cap. II art. 6 al Regulamentului  de Organizare si Functionare al Bibliotecii judetene “Panait Cerna” Tulcea, aprobat prin Hotararea nr. 30 din 08.04.2005 a Consiliului Judetean Tulcea, cu un nou aliniat (6) – activitate de transport rutier de marfuri si persoane in interes propriu, cod CAEN 6024.

Art.2. Directia de Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica, in copie, prezenta hotarare Bibliotecii judetene “Panait Cerna” Tulcea, Directiei Economice Buget-Finante si Serviciului Resurse Umane, Organizare, Salarizare, Evidenta Functii Publice in vederea ducerii la indeplinire.

Hotararea a fost adoptata in sedinta  din 30 septembrie 2005.
2005detalii aici ...098/22/2012 4:01 PM
23
190
102
102/10.2005
privind modificarea anex 3 la H. 95/23.12.2004 privind aprobarea repartizarii sumelor defalcate din imp. pe venit si din T.V.A. de la bugetul de stat si a sumelor pentru echilibrare din cota de 22 % din impozitul pe venit pe unit.adm.- terit.pe anul 2005
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
   Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, legal constituita;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 2 / 7011 / 6 oct. 2005 a domnului vicepresedinte prof. BARA ION si Raportul nr. 2.1 / 7012 / 6 oct. 2005 al Directiei economice, buget – Finante privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea nr. 95 / 23 decembrie 2004;

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;

In conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45 / 2003 privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) litera „e”, art. 110 coroborat cu art. 46 alin. (3) si art. 109 din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale,

  h o t a r a s t e:

Art. 1  -  Se aproba modificarea anexei nr. 3 prin reducerea cu 10 mii lei a sumei repartizata Consiliului Judetean si suplimentarea cu 10 mii lei a sumei repartizata Consiliului Local Valea Teilor, conform <a href="2005/anexe/1021410/anexa.xls">anexei</a> care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  -  Directia de Contencios Juridic si Administratie locala va comunica, in copie, prezenta hotarare Directiei Economice, Buget – Finante,  Consiliului Local Valea Teilor si Directiei Generale a Finantelor Publice Tulcea.

Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara din data de 14 octombrie 2005.
2005detalii aici ...108/22/2012 4:01 PM
24
192
104
104/10.2005
privind aprobarea cofinantarii de catre CJT a executiei lucrarilor „Reabilitare termica cladire Camin pentru copiii institutionalizati SPERANTA Tulcea”-Programul pilot de reabilitare termica a unor cladiri-proprietate publica
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
  Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din 14 octombrie 2005;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 1./7044/7.10.2005, a domnului presedinte – prof. Gheorghe BUNDUC, precum si Raportul  comun al Directiei Economice Buget Finante si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului nr. 26799/16.10.2005 si nr.7039/7.10.2005, prin care se propune cofinantarea de la bugetul Consiliului Judetean Tulcea a lucrarilor de Reabilitare termica la cladire  Camin pentru copiii institutionalizati  „SPERANTA”  Tulcea

Vazand avizul comisiilor de specialitate;

In temeiul art. 104, alin.1 lit. (s) si art.109 din Legea 215 / 2001 a administratiei publice locale,

  hotaraste:

Art.1. Se aproba cofinantarea cu 10% a executiei lucrarilor de ”Reabilitare termica a cladirii Camin pentru copiii institutionalizati  SPERANTA Tulcea”.

Art.2.  Sumele aferente cofinantarii  lucrarilor de reabilitare termica precum si cele pentru consolidarea cladirii vor fi cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean pe anul 2006.

Art.3. Directia Generala de Administratie Locala va comunica, in copie, prezenta hotarare Directiei Generale Economice, Buget – Finante si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia  Copilului .

Hotararea a fost adoptata in sedinta Consiliului Judetean Tulcea din 14 octombrie 2005.
2005detalii aici ...108/22/2012 4:01 PM
25
191
103
103/10.2005
privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Tulcea
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
   Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, legal constituita;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 2 / 7013 / 6 octombrie 2005 a domnului vicepresedinte prof. BARA ION si Raportul nr. 2.1 / 7014 / 6 octombrie 2005 al Directiei Economice, Buget – Finante privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Tulcea pe anul 2005; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;

Avand in vedere prevederile H.G. nr........../ ............. 2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Tulcea;
In conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45 / 2003 privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art.104 alin. (1) litera „e”, art. 110 coroborat cu art. 46 alin. (3) si art. 109 din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale ;

  h o t a r a s t e  :

Art. 1  -  Se aproba bugetul rectificat al Consiliului Judetean Tulcea pe anul 2005 conform anexelor nr. <a href="2005/anexe/1031410/anexa.xls">1</a> si <a href="2005/anexe/1031410/anexe2_3.xls">2</a>.

Art. 2  -  Lista rectificata a cheltuielilor de investitii pe anul 2005 cu finantare din alocatii bugetare se prezinta in <a href="2005/anexe/1031410/anexe2_3.xls">anexa nr. 3</a>.

Art. 3 - Lista rectificata cu lucrarile si obiectivele de administrare, exploatare, intretinere, reparatii, consolidare si modernizare drumuri si poduri finantate din bugetul Consiliului Judetean Tulcea pe anul 2005 se prezinta in <a href="2005/anexe/1031410/anexa4.doc">anexa nr. 4</a>.

Art. 4  -  Lista rectificata cu lucrarile ce se vor efectua din fondul de interventie al Guvernului pe anul 2005 se prezinta in <a href="2005/anexe/1031410/anexa5.doc">anexa nr. 5</a>.

Art. 5  -  Anexele nr. <a href="2005/anexe/1031410/anexa.xls">1</a>, <a href="2005/anexe/1031410/anexe2_3.xls">2, 3</a>, <a href="2005/anexe/1031410/anexa4.doc">4</a> si <a href="2005/anexe/1031410/anexa5.doc">5</a> fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 -  Prezenta hotarare isi produce efectele la data  publicarii Hotararii de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Tulcea, in  Monitorul Oficial al Guvernului Romaniei.

Art. 7  -  Directia de Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica, in copie, prezenta hotarare Directiei Economice, Buget -  Finante.

  Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara din data de 14 octombrie 2005 .
2005detalii aici ...108/22/2012 4:01 PM
26
193
105
105/10.2005
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ


Consiliul Judetean Tulcea intrunit in sedinta ordinara din data de 14 octombrie 2005  legal constituita;

Vazand Nota de fundamentare nr.7015/06.10.2005 a domnului presedinte prof. Gheorghe BUNDUC si Raportul comun al C.J.Tulcea - D.E.B.F. Tulcea inregistrat cu nr.7016/06.10.2005 si al D.G.A.S.P.C. Tulcea inregistrat cu nr.26792/06.10.2005, prin care se propune aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005;

Tinand cont de  prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, Legea nr. 511/2004 – a bugetului de stat pe anul 2005;

Avand in vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;

In temeiul prevederilor art. 104 alin (1) lit.”m” si art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind  administratia publica locala,

  h o t a r a s t e:

Art.1 - Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea pentru anul 2005, la venituri 14.991,86 mii lei RON si la cheltuieli 14.991,86 mii lei RON conform <a href="2005/anexe/1051410/anexa.xls">anexei</a>.

Art.2 - Directia de Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica, in copie, prezenta hotarare Directiei Economice Buget - Finante a Consiliului Judetean Tulcea  si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea.

Prezenta hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului  Judetean Tulcea din data de 14 octombrie 2005.
2005detalii aici ...108/22/2012 4:01 PM
27
194
106
106/10.2005
privind aprobarea "Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2005-2006 pe reteaua de drumuri judetene din judetul Tulcea"
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
  Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in  sedinta ordinara din data de 14 octombrie 2005 legal constituita;

Vazand Nota de fundamentare a d-lui vicepresedinte Bercea Costica, inregistrata sub nr. 6722 din 26.09.2005 si Raportul Directiei Judetene de Administrare a Domeniului Public,  inregistrat sub nr. 1863 din 26.09.2005 prin care se  propune aprobarea „Planului operativ de actiune pe timpul iernii  2005 – 2006 pe reteaua de drumuri judetene din judetul Tulcea“;

In baza prevederilor art. 40 , alin (1) din Legea nr.82/1998 privind  regimul drumurilor si „Instructiei pentru protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si inzapezirii“ indicativ  AND nr.525-2000, aprobata prin Ordinul Directorului general Administratia Nationala a Drumurilor nr.45-2000;

Avand in vedere  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul art.104 alin.1 lit.„k“ si art.109, din  Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

  hotaraste:

Art.1. Se aproba „Planul operativ de actiune pe  timpul iernii 2005 – 2006 pe drumurile judetene din judetul Tulcea“, conform <a href="2005/anexe/1061410/anexa.doc">anexei</a> care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Directia Contencios Juridic si Administratie  Locala va comunica, in copie, prezenta hotarare Directiei Judetene de Administrare a Domeniului Public Tulcea, S.C. Drumuri si Poduri S.A. Tulcea si Prefecturii Judetului Tulcea.

Hotararea a fost adoptata in sedinta din data de 14 octombrie 2005.
2005detalii aici ...108/22/2012 4:01 PM
28
195
107
107/10.2005
privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu (PLAM)
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
  Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din 14 octombrie 2005, legal constituita;

Comitetul de Coordonare al Planului Local de Actiune pentru Mediu, numit prin Ordinul Prefectului nr. 751/27.08.2004, analizand varianta finala a Planului Local de Actiune pentru Mediu al judetului Tulcea (PLAM), avand in vedere Nota de Fundamentare nr.1/7006/06.10.2005, a domnului presedinte Gheorghe BUNDUC, precum si Raportul nr. 1.5/7007/06.10.2005 al Directiei Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana, Relatii Externe, prin care se propune aprobarea Planului Local de Actiune  pentru Mediu (PLAM) al judetului Tulcea;

Vazand avizul Comisiilor de specialitate;

In temeiul art. 104, lit. (s) si art.109 din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale,

  hotaraste:

Art.1. Se aproba Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) al judetului Tulcea.

Art. 2. Directia de Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica, in copie, prezenta hotarare Directiei Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana, Relatii Externe, Directiei Judetene de Administrare a Domeniului Public si Agentiei de Protectie a Mediului Tulcea.

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a  Consiliului Judetean Tulcea din 14 octombrie 2005.
2005detalii aici ...108/22/2012 4:01 PM
29
196
108
108/10.2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
   Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 14 octombrie 2005, legal constituita;

Vazand Nota de fundamentare nr. 6988/06.10.2005 a presedintelui Consiliului Judetean Tulcea, domnul prof. Gheorghe Bunduc si Raportul Directiei de Contencios Juridic si Administratie Locala nr. 6989/06.10.2005 privind necesitatea adoptarii Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;

In conformitate cu prevederile art. 110 raportat la art. 56 alin. (1) si ale art. 85 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 70 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Tulcea;

Avand in vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;

In  temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

  h o t a r a s t e:

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea, conform <a href="2005/anexe/1081410/anexa.doc">Anexei</a> la prezenta hotarare.

Art.2. Directia de Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica prezenta hotarare, in copie, celor cinci comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea, precum si celor interesati.

Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului Judetean Tulcea din data de 14 octombrie 2005.
2005detalii aici ...108/22/2012 4:01 PM
30
197
109
109/10.2005
privind transmiterea in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea a unor imobile
prof. Gheorghe BUNDUCjr. Constantin CABUZ
  Consiliul Judetean Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din 14 octombrie  2005, legal constituita;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.3/7049 din 07.10.2005 a d-lui vicepresedinte Costica Bercea si Raportul nr. 1927/07.10.2005 al Directiei Judetene de Administrare a Domeniului Public Tulcea privind transmiterea unor imobile in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea;

Vazand Rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate;

In conformitate cu prevederile Legii nr.99/2004 de aprobarea a Ordonantei de Guvern nr.70/2002;

In temeiul prevederilor art.104 lit.f si lit.g si art.109(1) din Legea nr.215/ 2001 a administratiei publice locale;

  hotaraste:

Art.1. Se aproba transmiterea in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea a imobilelor din <a href="2005/anexe/1091410/anexa.doc">anexa 1</a>, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2. Predarea-primirea in administrare a imobilelor din anexa 1 se va face prin protocol.

Art.3. La data adoptarii prezentei hotarari se aborga art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.17/13.02.2003.

Art.4. Directia Contencios Juridic si Administratie Locala va comunica prezenta hotarare, in copie, Directiei Judetene de Administrare a Domeniului Public Tulcea, Directiei Economice Buget Finante si Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea.

Hotararea a fost aprobata in sedinta din 14 octombrie 2005.
2005detalii aici ...108/22/2012 4:01 PM