Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 757/18 ianuarie 2019 și Raportul de specialitate nr. 758/18 ianuarie 2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind preluarea ca venit la bugetul local al Județului Tulcea a excedentului înregistrat la data de 31 decembrie 2018 rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli finanţat din venituri proprii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1) lit. f) și alin. (3) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 Se aprobă preluarea ca venit la bugetul local al Județului Tulcea a excedentului înregistrat la data de 31 decembrie 2018 rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli finanţat din venituri proprii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea în sumă de 338.453,53 lei și utilizarea acestuia pentru susţinerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap și căminelor pentru persoane vârstnice.

Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 ianuarie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :