Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Nota de fundamentare nr. 858/21.01.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 859/21.01.2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 221/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa III;
  - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) şi f) şi alin. (5) lit.a) pct.3 din Legea nr.215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 206/29.11.2018 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa III;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 221/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa III, respectiv lista de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa III, după cum urmează:

- poziția nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  
Nr. crt ​ ​ Nr. ordine dosar​ ​ Nr. înregistrare cerere​ ​  NUMELE ȘI PRENUMELE​ ​ PROFESIA​ ​ NR. CAMERE PROPUSE SPRE REPARTIZARE ​ ​ ​Adresa ​ ​
​Scara  Etaj​ Număr apartament​
1​ ​6 ​16193/ 14.11.2018 ​IVANOV KAMEN ​medic gastroenterolog ​2 camere ​B ​1 ​7
    
Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 ianuarie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă” , din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :