Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31 ianuarie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 690/17.01.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor nr. 691/17.012019 prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina”;

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În baza dispozițiilor art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și ale art. 91, alin. (1), lit. b și f și alin.(3), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate cu elemente de DALI și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina”, conform anexelor  nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.
 
Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 ianuarie 2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa nr. 2.pdf