Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31 ianuarie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 799/21.01.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor nr. 800/21.01.2019 prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi”;

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1), lit. b și f, și alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției  „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi”, conform anexelor  nr. 1 și 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 ianuarie 2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa nr. 2.pdf