Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Nota de fundamentare nr. 1298/29.01.2019,  prin care se propune modificarea și  completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare şi Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 1299/29.01.2019;
 - Hotărârea Guvernului României nr. 897/2009 privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sulina" din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Tulcea şi trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sulina" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) și (3) şi ale pct.II.7 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare si ale art. 91, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1), lit.c din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1 – Se aprobă modificarea și completarea poziției nr.“306” din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public și Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 ianuarie 2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa.pdf