Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Nota de fundamentare nr. 1885/08.02.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 1886/08.02.2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV;
- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) şi f) şi alin.(5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 5/31.01.2019 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1 Se aprobă lista de repartizare pentru locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, se vor adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea în termen de 7 zile de la afişarea listei prevăzute la art.1.
(2) Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii.

Art. 3 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin declaraţie pe propria răspundere.

Art. 4 Serviciul  Administraţie  Publică  Locală  va  comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 februarie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.Anexe :
anexa.pdf