Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Nota de fundamentare nr. 1883/08.02.2019 și Raportul de specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public nr. 1884/08.02.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/ 2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Lista cuprinzând cuantumul chiriei pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A și B, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, după cum urmează:
 
1. poziţia nr. 14 cuprinzând cuantumul chiriei pentru apartamentul nr. 17 din scara. A, etaj 3, se abrogă.
2. poziţia nr. 31 cuprinzând cuantumul chiriei pentru apartamentul nr. 1 din scara. B, parter, se abrogă.
3. după poziția nr. 42 se completează cu 4 noi poziții, de la 43 - 46, conform anexei la prezenta hotărâre.
 
Art. 2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public și Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 februarie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa.pdf