Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2038/12.02.2019 şi Raportul de specialitate nr. 2039/12.02.2019 al Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 94/2018;

Ținând cont de adresa nr. 15464/ 28.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 9/03.01.2019;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) – (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin.(1), lit.f) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    
 
h o t ă r ă ş t e:

 
Art. 1 –  Se aprobă modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 94/2018, după cum urmează :

- se înlocuiește dna Laura Matetovici – reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, cu dna. Elizabeth Vărzaru - consilier superior Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații, in calitate de membru permanent al comisiei;
- se înlocuiește dna Elizabeth Vărzaru – reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, cu dna. Camelia Tuzlaru - consilier superior Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații, in calitate de membru supleant al comisiei.
 

Art. 2 – La data adoptării prezentei hotărâri se modifică corespunzător și Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 94/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.
 
Art. 3 – Serviciul Administraţie Publica Locala va comunica, în copie, prezenta hotărâre, Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea și  Instituției Prefectului - Județul Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 februarie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :