Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1985/11.02.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 1986/11.02.2019 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea”;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Văzând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apel dedicat zonei de INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII (ITI DD), Apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, Programul Operaţional Regional 2014-2020;

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, lit. d), alin. 5, lit. a), pct. 3 și alin.6, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea”, după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea", în cuantum de  17.808.296,87 lei (inclusiv TVA).”
 
2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect din bugetul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea, în sumă de 9.649.801,77 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 166.499,90 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea.”
 
3. Alineatul (2) al articolului 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2018 se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
 
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
 
Organizaţia​ Contribuţia (unde este cazul)​
Lider de parteneriat Partener 1
Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Tulcea
​Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (166.499,90 lei inclusiv TVA, reprezentând 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (9.483.301,87 lei inclusiv TVA, reprezentând 100 % din valoarea cheltuielilor neeligibile)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (9.649.801,77 lei inclusiv TVA, reprezentând 54,19 % din valoarea totală a proiectului)

Partener 2
Spitalul Județean de Urgență Tulcea ​
​Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0%)

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0  lei și 0 %)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%)

 
Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Spitalul Județean de Urgență Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 februarie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 
 

Anexe :