Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 1957/11.02.2019 şi Raportul de specialitate nr. 1958/11.02.2019 al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, al Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public;

Având în vedere:
- Adresa Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I”. S.A. nr. 1980/08.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea cu nr. 1893/08.02.2019, prin care se solicită emiterea unei Hotărâri de Consiliu Judeţean pentru predarea - primirea amplasamentului şi asumarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii „Construire Sala Polivalenta – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, judetul Tulcea”;
- prevederile art.1 alin.(2) lit. a), art.2 alin. (1) lit. a), art. 4 , art.7 alin. (1) și (2), art.12 și art.13 din Anexa nr.3 la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Naționale de Investitii „C.N.I.” S.A, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1), lit. d) și f) și alin. (5) lit. a), pct. 5 și 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului teren, situat în Municipiul Tulcea, strada Isaccei nr. 18, judeţul Tulcea, aflat în domeniul public al Judeţului Tulcea, în suprafața de 10.605 mp, nr. cadastral/topografic 32486, identificat potrivit  Cărţii funciare nr. 32486,  liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.”- S.A. obiectivului de investiţii ,,Construire Sala Polivalenta – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, județul Tulcea”.
 
Art. 2. Se aprobă demolarea construcţiilor aflate pe amplasament (construcţii care nu fac obiectul predării) şi identificate din punct de vedere cadastral cu numerele 32486-C1, 32486-C2, 32486-C3, 32486-C4, 32486-C5, 32486-C6 și 32486-C7, anterior semnării protocolului de predare – primire.
 
Art. 3. Amplasamentul este viabilizat, conform documentaţiilor de urbanism, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
 
Art. 4. Se aprobă asigurarea finanţării de către Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Tulcea – prin Consiliul Judeţean Tulcea a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrica, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc).
 
Art. 5. Cheltuielile neeligibile ce revin în sarcina beneficiarului Unitatea Administrativ -Teritorială Judeţul Tulcea – prin Consiliul Judeţean Tulcea vor face obiectul unei hotărâri ulterioare avizării proiectului de investiţii – faza SF.
 
Art. 6.  Consiliul Judeţean Tulcea se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi organizarea şantierului pentru realizarea investiţiei.
 
Art. 7. Consiliul Judeţean Tulcea se obligă ca, după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor şi predarea de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani.
 
Art. 8. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 februarie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :