Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 18 februarie 2019, legal constituită;

Văzând  Nota de fundamentare nr. 1959/11.02.2019 prin care se propune retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” asupra imobilelor aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 1960/11.02.2019;

Având în vedere:
- Legea nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea;
- Hotărârea Guvernului nr. 538/2014 privind transmiterea unui imobil din proprietatea  publică a statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a judeţului Tulcea;
- Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 133/2017 privind înscrierea în inventarul bunurilor aflate in domeniul public al Judeţului Tulcea a unor imobile transmise în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Legea nr. 176/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 137/2017 privind darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii  portuare aflate în domeniul public al Județului Tulcea;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 164/2018, privind trecerea bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, în suprafață de 16588 mp, identificat cu nr. cadastral 40039, carte funciară 40039 aflate in domeniul public al municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, în domeniul public al Judeţului Tulcea și în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean de dezvoltare a portului Tulcea;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 142/2017 privind înființarea administrației portuare pentru imobilele aferente infrastructurii portuare din domeniul public al Județului Tulcea;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 115/2018 privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 152/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800”;
 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 91, alin. (1), lit. c) și f), alin. (4), lit. a), art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:

Art. 1  Se retrage dreptul de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” asupra imobilelor aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
 
Art. 2 Imobilele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre revin în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. 
 
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 137/2017, prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.115/2018 și prevederile alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 142/2017.
 
Art. 4 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public și Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 februarie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa.pdf