Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 19 martie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 3708/13.03.2019 şi Raportul de specialitate nr.  3709/13.03.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, al Direcţiei Economice, Buget, Finante şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public pentru aprobarea documentaţiei tehnice și economice – faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Construire Sala Polivalentă - str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea”;

Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 18/2019 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18 şi asigurarea condiţiilor în vederea  realizării obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă - str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea”;
- prevederile art.1 alin. (2), lit .a), art.2 alin. (1), lit. a), şi art. 6 din Anexa nr.3 la O.G. nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A., cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin (1) lit. b), d) şi f), alin. (3) lit. f) şi alin.(5) lit. a), pct. 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 97 si art. 115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă Documentaţia tehnică şi economică – faza Studiu de Fezabilitate pentru  obiectivul de investiţii „Construire Sală Polivalentă - str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea” conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului sunt prevăzuţi în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 martie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa nr. 2.pdf