Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19 martie 2019, legal constituită;

Văzând  Nota de fundamentare nr. 3835/14.03.2019 prin care se propune darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 3836/14.03.2019;

Având în vedere:
- Legea nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea;
- Hotărârea Guvernului nr. 538/2014 privind transmiterea unui imobil din proprietatea  publică a statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a judeţului Tulcea;
- Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 133/2017 privind înscrierea în inventarul bunurilor aflate in domeniul public al Judeţului Tulcea a unor imobile transmise în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Legea nr. 176/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 164/2018, privind trecerea bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, în suprafață de 16588 mp, identificat cu nr. cadastral 40039, carte funciară 40039 din domeniul public al municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, în domeniul public al Judeţului Tulcea și în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean de dezvoltare a portului Tulcea;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 115/2018 privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 142/2017 privind înființarea administrației portuare pentru imobilele aferente infrastructurii portuare din domeniul public al Județului Tulcea, cu modificările ulterioare;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 91, alin. (1), lit. c) și f), alin. (4), lit. a) și art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1 Se aprobă darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a bunurilor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
 
Art.2 (1) Administrarea imobilelor transmise conform art. 1 se va realiza de către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea. 
(2) Bunurile imobile prevăzute în anexă care reprezintă infrastructura portuară se vor exploata potrivit destinaţiei din momentul transmiterii, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte reglementări în vigoare privind administrarea infrastructurii de transport naval şi navigaţia pe căile navigabile interioare.
 
Art.3 Predarea - preluarea bunurilor imobile prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.

Art.4 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public și Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 martie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa.pdf