Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22 martie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4104/19.03.2019 şi Raportul de specialitate nr. 4105/19.03.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ pentru aprobarea repartizării sumelor alocate din cota de 17,5% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2019;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (11) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi ale art. 91 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 – Se aprobă repartizarea sumelor alocate din cota de 17,5% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ,  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi unităților administrativ - teritoriale enumerate în anexă.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 22 martie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa.pdf