Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 martie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare a președintelui Consiliului Județean Tulcea, domnul Horia Teodorescu și a secretarului județului Tulcea, domnul Marius Cristi Mihai, pentru modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 129/2017, înregistrată sub nr. 3439/07.03.2019 și Raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 3440/07.03.2019;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 115, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3, art. 5, alin. (1), lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului și ale art. 91, alin. (1), lit. d) și f) și alin. (5) lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ș t e:
 

Art.1. - Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 129/2017, după cum urmează:
- Se înlocuiește doamna dr. Ampleev Evdochia, medic primar neuropsihiatrie infantilă cu  domnul dr. Mustafa Latif, medic primar pediatrie, desemnat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Tulcea, în calitate de membru supleant al Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea;
- Se înlocuiește domnul Popa Adrian cu doamna Dordea Lidia – reprezentant al Asociației „Mâini Întinse” Tulcea, în calitate de membru supleant al Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea;
- Se înlocuiește doamna Oancea (Dincă) Anca-Teodora cu doamna Toma Ioana– reprezentant al Asociației Umanitare „Noroc” Tulcea, în calitate de membru supleant al Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea.
 
Art. 2. - Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea, Asociației „Mâini Întinse” Tulcea, Asociației Umanitare „Noroc” Tulcea și persoanelor nominalizate.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 martie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, -  „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :