Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 4187/20.03.2019 şi Raportul de specialitate a Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 4188/20.03.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7 din 29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 3186050/1/14.03.2019 a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mareșal Alexandru Averescu” Tulcea,  înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 3760/14.03.2019;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art.7 și art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002;

În temeiul art. 97 și art.115 alin.(1) lit. c. din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 
h o t ă r ă ş t e:

Art. 1 Se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea domnul colonel Nicolau Florian, adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mareșal Alexandru Averescu” Tulcea, în locul domnului colonel Bordei Ion.
 
Art. 2 Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
 
Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre, Instituției Prefectului - Județului Tulcea, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mareșal Alexandru Averescu” Tulcea și domnului colonel Nicolau Florian.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 martie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, -  „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.
 
 

Anexe :