Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2019, legal constituită;

Având în vedere :
 - Nota de fundamentare nr. 4183/20.03.2019 prin care se propune actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, înregistrat sub nr. 4184/20.03.2019;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin. (1), lit. c),  alin. (4), lit. a) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si ale art. 867 alin.(1) si art.868 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul art. 97 şi art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1 - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor prevăzute la pozițiile nr. 207 și 208 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Tulcea, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.
 
Art. 2 - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător la poziţiile nr. 207 și 208, conform datelor din anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.
 
Art. 3 - Se aprobă darea în administrare către Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
 
Art. 4 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 martie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, -  „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa1.pdf    
anexa3.pdf