Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4410/22.03.2019 prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare şi Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 4411/22.03.2019;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. 1, lit. f) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1), lit.c din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
- La poziția nr. 273 „Spitalul Judeţean Tulcea” se actualizează elementele de identificare de la punctul „A. Secția Spital de Urgență” pentru imobilele aferente, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
 
Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 martie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, -  „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa.pdf