Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4684 din 27.03.2019 şi Raportul de specialitate nr. 4685 din 27.03.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 185/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Conform art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1 Începând cu data de 01.05.2019 se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 185/2018, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.
 
Art.2 Serviciul Administraţie Publică  Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 martie 2019, după cum urmează: 19 voturi „pentru”, 3 „abţineri”, 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa 1.pdf    
anexa 2.pdf