Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5497/ 10.04.2019 și Raportul de specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea nr. 5498/ 8970/ 10.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea, pe anul 2019;

Ținând cont de adresa nr. 8970/ 04.04.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d și lit. f și alin. (5) lit. a, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 101 alin. (2) lit. b din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 24 alin.(1) și art. 25 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115, alin.1, lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se stabilește costul mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie Tulcea”, în cuantum de 3.648 lei/lună/beneficiar.
 
Art. 2. Persoanele îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea precum și susținătorii legali ai acestora, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în urma evaluării complexe efectuate potrivit dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia.
 
Art. 3. Serviciul Administrație Publică Locală, va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea și Direcției Economice, Buget Finanțe și Administrativ.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :