Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5499/ 10.04.2019 şi Raportul comun nr. 5500/ 8799/ 10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 94 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 33 și 53 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin.(1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:

Art.1. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag, pentru anul 2019, în cuantum de 4.120 lei/lună/beneficiar, respectiv 49.440 lei/an/beneficiar.
 
Art.2. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil, pentru anul 2019, în cuantum de 4.193 lei/lună/beneficiar, respectiv 50.316 lei/an/beneficiar.
 
Art.3. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire si Asistenta Babadag pentru anul 2019, în cuantum de 4.304 lei/lună/beneficiar, respectiv 51.648 lei/an/beneficiar.
 
Art.4. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire si Asistenta „Dumbrava” Babadag pentru anul 2019, în cuantum de 3.309 lei/lună/beneficiar, respectiv 39.708 lei/an/beneficiar.
 
Art.5. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire si Asistenta Tichilesti pentru anul 2019, în cuantum de 5.001 lei/lună/beneficiar, respectiv 60.012 lei/an/beneficiar.
 
Art.6. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Horia, pentru anul 2019, în cuantum de 3.980 lei/lună/beneficiar, respectiv 47.760 lei/an/beneficiar.
 
Art.7. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tulcea, pentru anul 2019, în cuantum de 4.944 lei/lună/beneficiar, respectiv 59.328 lei/an/beneficiar.
 
Art.8. – Serviciul Administrație Publică Locală, va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea şi Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :