Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5537/ 11.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 5538/ 11.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019, ale  art. 19 alin (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 (1) – Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2019, la venituri suma de 345.285,00 mii lei şi la cheltuieli suma de 413.573,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de funcţionare si secţiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1a si nr. 1b, bugetul detaliat pe capitole de cheltuieli conform anexei nr. 2. 
(2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 5.500 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent ale secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 1.000 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent ale secţiunii de dezvoltare, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2019 pentru cele două secțiuni.
(3) Se aprobă finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 17.797,0 mii lei și finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 50.491,0 mii lei din excedentul anilor precedenți.
 
Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, pe anul 2019 şi a creditelor de angajament pe anii 2020 - 2023, conform anexelor nr. 3 şi 3a şi lista lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene pe anul 2019, conform anexei nr. 4.
 
Art. 3 – Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare pe anul 2019, conform anexei nr. 5.
 
Art. 4 – Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al Judeţului Tulcea pe anul 2019, conform anexei nr. 6.
 
Art. 5 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2019, conform anexei nr. 7.
 
Art. 6 – Se aprobă situația numărului maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical angajat in unitățile de cult, pe anul 2019 și estimări 2020 - 2022, conform anexei nr. 8.
 
Art. 7 – Se aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli estimat pe anii 2020 - 2022, conform anexei nr. 9.
 
Art. 8 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 9 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexe.rar