Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5481/10.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 5482/ 3843/ 10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea pe anul 2019, la venituri în suma de 1.726 mii lei şi la cheltuieli în suma de 1.726 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a și Lista cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare pe anul 2019 conform anexei nr. 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexe.rar