Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5483/ 10.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 5484/ 10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 50/2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea, pe anul 2019, la venituri cu suma de 3.161 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 3.161 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a.
 
Art. 2 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea pe anul 2019, la venituri cu suma de 775 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 775 mii lei  conform anexelor nr. 2 şi 2a.
 
Art. 3 – Anexele  nr. 1, 1a, 2 și 2a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 4 – Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :
anexe.rar