Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5489/10.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 5490/10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și nr. 5150/26.03.2019 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 h o t ă r ă ş t e :

 

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2019 la venituri cu suma de 157.578 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 183.287 mii lei și Lista cheltuielilor de capital, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 25.144 mii lei și deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 565 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi. 
 
Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexe.rar