Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5493/10.04.2019  și Raportul de specialitate nr. 5494/ 8709/ 10.04.2019  al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 50/2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, cap. 68.02 Asistență Socială, finanțat din alocații bugetare la venituri în sumă de 54.457 mii lei și la cheltuieli în sumă de 75.354 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a.
(2) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al cheltuieli ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, defalcat pe subcapitole bugetare, după cum urmează:

a) subcap. 68.02.06 Asistenta acordata pentru familie si copil, la venituri in suma de 34.513  mii lei şi la cheltuieli in  suma de 49.013 mii lei, conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a.
b) subcap. 68.02.05.02  Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, la venituri in suma de 18.857  mii lei şi la cheltuieli in  suma de 25.254 mii lei, conform anexelor nr. 1.2 şi 1.2a.
c) subcap. 68.02.04  Asistenţă socială acordata persoanelor varstnice, la venituri in suma de 1.087  mii lei şi la cheltuieli in  suma de 1.087 mii lei, conform anexelor nr. 1.3 şi 1.3a.

Art. 2 Se aprobă Lista cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare, pe anul 2019 conform anexei nr. 2.
 
Art. 3  Se aprobă Lista proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, pe anul 2019 conform anexei nr. 3.
 
Art. 4 Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 17.827 mii lei și deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.070 mii lei se finanţează din excedentul bugetului local al anilor precedenţi.
 
Art. 5 Anexele 1, 1.a, 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a, 1.3, 1.3a, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 6 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.


Anexe :
anexe.rar