Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5491/10.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 5492/10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale institutiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 – (1) Se aprobă bugetul finanțat din alocații bugetare al Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea pe anul 2019, la venituri suma de 2.270 mii lei şi la cheltuieli suma de 2.270 mii lei, conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a și Lista cheltuielilor de capital pe anul 2019, conform anexei nr. 1.1b .
(2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii al Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea pe anul 2019, în sumă de 140 mii lei la venituri şi 220 mii lei la cheltuieli, conform anexelor 1.2 şi 1.2a și Lista cheltuielilor de capital pe anul 2019, conform anexei nr. 1.2b.
(3) Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 66 mii lei și deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 14 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.
 
Art. 2 – Se aprobă bugetul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2019, la venituri suma de 8.300 mii lei şi la cheltuieli suma de 8.300 mii lei, conform anexelor nr. 2 şi 2a, iar Lista cheltuielilor de capital pe anul, conform anexei nr. 2b.
 
Art. 3 – Se aprobă bugetul Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea pe anul 2019 la venituri suma de 2.850 mii lei şi la cheltuieli suma de 2.850 mii lei, conform anexelor nr. 3 şi 3a, Lista programelor şi proiectelor cultural- artistice conform anexei 3b și Lista cheltuielilor de capital pe anul 2019, conform anexei nr. 3c.
 
Art. 4 – Anexele  nr. 1.1, 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.2a, 1.2b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b și 3c fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5 – Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexe.rar