Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5495/ 10.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 5496/ 668/ 10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina,  pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c)  din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina pe total an 2019, la venituri suma de 3.408  mii lei şi la cheltuieli suma de 3.385 mii lei, conform anexelor nr. 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexe.rar