Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Nota de fundamentare nr. 5456/10.04.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 5457/10.04.2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi f) şi alin.(5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 138/31.08.2018 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 h o t ă r ă ş t e:
 
Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare după cum urmează:

- poziţia nr. 19 pentru repartizarea unei locuinţe către doamna Niță Roxana se abrogă;
- poziţia nr. 25 pentru repartizarea unei locuinţe către domnul Cristea Jorj se abrogă.

Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.


Anexe :