Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 5339 din 09.04.2019 și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică înregistrat cu nr. 5340 din 09.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea;
- Procesul - verbal de consultare nr. 5259 din 08.04.2019 încheiat cu Sindicatul Salariaților din  Administrația Publică a Județului Tulcea; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11, art. 12 alin. (1) și Anexa nr. VIII cap. I, lit. A, pct. III și cap. II, lit. A pct. IV din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1), lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1 Începând cu luna aprilie 2019 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea, se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și Directiei Economice Buget Finante și Administrativ, în vederea ducerii la îndeplinire. 
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa.pdf