Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Nota de Fundamentare înregistrată cu nr. 5295/09.04.2019 și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, al Direcției Economice Buget Finanțe si Administrativ și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică înregistrat cu nr. 5296/09.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din instituțiile subordonate  Consiliului Județean Tulcea;
- Procesele - verbale de consultare încheiate cu organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate cu nr. 5265, 5266 și 5267 din 08.04.2019;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11, art. 12 alin. (1) și Anexa nr. VIII cap. I, lit. A, pct. III și cap. II, lit. A pct. IV din Legea-Cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1), lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 Începând cu luna aprilie 2019 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, se stabilesc conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 Începând cu luna aprilie 2019 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, se stabilesc conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea  Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și Direcției Economice Buget Finanțe si Administrativ, în vederea ducerii la îndeplinire. 
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 
 

Anexe :
anexa 1.pdf    
anexa 2.pdf