Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 5275 din 08.04.2019  şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice înregistrat cu nr. 5276 din 08.04.2019 privind modificarea statului de funcţii al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. a și alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit .c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 Începând cu 01 mai 2019, se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 
 

Anexe :
anexa.pdf