Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019,  legal constituită;

Având în vedere:
- Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 5519 din 10.04.2019 și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică înregistrat cu nr. 5520 din 10.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea;
- Prevederile art.50, alin.(1), art. 99, alin. (5) și art. 110, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 9 și ale art. 89 din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și d), alin. (3), lit. a) și alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1 Se stabilește indemnizația de ședință ca formă de remunerare a membrilor Comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea în cuantum brut de 187 lei/membru.
 
Art. 2  Indemnizația stabilită la art. 1 se acordă pentru cel mult 2 ședințe pe lună.
 
Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți. Un consilier județean nu a participat la vot.
 

Anexe :