Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 26/14.02.2019 a grupului Partidului Național Liberal din cadrul Consiliului Județean Tulcea, înregistrată sub nr. 2271/14.02.2019 la Consiliul Județean Tulcea, prin care se propune realizarea unui Album etnologic al județului Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, al Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului şi al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, înregistrat sub nr. 5421/10.04.2019;

Văzând adresa nr. 1055/25.02.2019 a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 2862/26.02.2019;

Ținând cont de activităţile specifice ale Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea prevăzute la art. 4, alin. (2), lit. a), h) şi k) din Regulamentul de Organizare și Funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 79/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 91, alin. (1), lit. d) și f) şi alin. (5), lit. a) punctul 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă realizarea Albumului etnologic al judeţului Tulcea.
 
Art. 2. Toate acţiunile şi activităţile necesare realizării Albumului etnologic al judeţului Tulcea vor fi întreprinse de către Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. Albumul va fi editat în format digital şi tipărit.
 
Art. 3. Sumele necesare realizării Albumului etnologic al judeţului Tulcea, inclusiv activităţile de documentare, cercetare de teren, înregistrări foto-video, prelucrări date, traduceri, tehnoredactare  precum şi orice alte acţiuni specifice, vor fi asigurate din transferuri/ subvenţii de la bugetul local al Judeţului Tulcea, precum şi din veniturile proprii ale Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Art. 4. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului şi Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :