Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 5761/15.04.2019 și Raportul de specialitate nr. 5762/15.04.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, al Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică prin care se propune modificarea și completarea Înțelegerii de Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi  Raionul Cahul din Republica Moldova;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 32/16.02.2018 privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova, avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 47660/05.04.2019, înregistrat la Consiliul Județean Tulcea cu nr. 5204/05.04.2019 și avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/1209/ 11.04.2019 înregistrat la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 5746/15.04.2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Conform  prevederilor art. 11 alin. (3), art. 15 alin. (2) și alin. (5), art. 16 alin. (1) și (2), art. 91 alin. (1) lit. e) si alin.(6), lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 alin. (1) și (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 35^1 din  Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Înțelegerii de Cooperare între Judeţul Tulcea din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova, în condiţiile cuprinse în Actul Adițional ce se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se mandatează președintele Consiliului Județean Tulcea să semneze Actul Adițional aprobat la art. 1, în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și Serviciului Contencios și Asistență Juridică în vederea ducerii la îndeplinire.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :