Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5579/11.04.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 5580/11.04.2019 și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea nr. 933/11.04.2019, prin care se propune aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 127704;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și ale alin. (5), lit. a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

 

Art. 1 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea”, respectiv 12.147.460,40 lei, inclusiv TVA.
 
Art. 2 Se aprobă valoarea totala eligibila a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”,  respectiv 10.236.281,34 lei, din care:
-   1.208.639,87 lei reprezintă contribuția Beneficiarului;
-   6.811.801,72 lei reprezintă contribuția CE;
-   2.038.572,57 lei reprezintă contribuția publică eligibilă asigurată prin bugetul de stat;
-   177.267,18 lei reprezintă contribuția publică eligibilă asigurată prin bugetul UAT Județul Tulcea.
 
Art. 3 Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea”, respectiv 1.911.179,06 lei, din care:

 

- 832,00 lei reprezintă cheltuielile neeligibile;
- 228.114,00 lei reprezintă TVA aferent contribuției Beneficiarului eligibile de 12%;
- 158,08 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor neeligibile;
- 33.456,72 lei reprezintă TVA aferent contribuției din cheltuielile publice eligibile  asigurată prin bugetul Consiliului Județean Tulcea.
- 1.648.618,26 lei reprezintă TVA aferent contribuției din cheltuielile publice eligibile.

 

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Județului Tulcea, în sumă de 210.723,90 lei (inclusiv T.V.A),  reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, cât și contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, din care:

 

- 177.267,18 lei reprezentând valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul UAT Județul Tulcea;
- 33.456,72 lei reprezintă TVA aferent contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul UAT Județul Tulcea; 

 

Art. 5 Se aprobă defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului, după cum urmează:
 
Valoarea totală ​ ​ ​ Valoarea totală eligibilă ​ ​ ​ ​Valoarea eligibilă nerambursabilă din  FEDR (75%) ​ ​ Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat (23%)​ ​ ​ Valoarea co-finanţării eligibile din bugetul UAT Județul Tulcea (2%)​ ​ ​ ​Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului ​ ​ ​ ​ ​Valoare neeligibilă ​ ​ ​
​Valoarea TVA aferentă 12% ​ Valoarea TVA aferenta valorii co-finanţării eligibile din bugetul UAT Județul Tulcea​ ​ ​ Valoarea TVA aferentă cheltuielii eligibile ​ Valoarea TVA aferentă cheltuielii

neeligibile​

Valoare aferenta cheltuie
lilor neeligibile​
(lei)​ ​ (lei) ​(lei)  (%)​ ​  (lei) ​ (%) ​(lei) ​ (%) ​ (lei) ​(%) ​ lei ​(lei) ​ (lei) ​ (lei)
1​ 2​ ​3 4​ ​5 ​6 ​7 ​8 ​ ​9 ​10 ​11 12​ 13​​
12.147.460,40​ 10.236.281,34​ 6.811.801,72​ 73,04​ ​ 2.038.572,57  22,40​ ​177.267,18 ​1,94 1.208.639,87​ 12​ 228.114,00​ 33.456,72​ 1.648.618,26​  158,08​ ​ 832,00
 
Art. 6 Se aprobă principalii indicatori tehnici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL „DELTA DUNĂRII” TULCEA - SIGURANȚA ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI PASAGERILOR PE AEROPORTUL „DELTA DUNĂRII” TULCEA” – cod SMIS 127704, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul județului Tulcea.
 
Art. 8 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa.pdf