Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 5589/11.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 5590/11.04.2019 al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ prin care se propune modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții de interes judetean, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Având în vedere:
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.71 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul–cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8 alin. (3) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările si completările ulterioare.
-  Instrucţiunea nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială emisă de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice ;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 cuprinzând caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici şi sursele de finanţare pentru obiectivul  „Reabilitare DJ 222 A, Horia – Hamcearca – Nifon, km 0+000 – 15+725”, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :
anexa.pdf