Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5766/15.04.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 5767/15.04.2019 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 186/2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art.14, art. 91, alin. (1), lit. b), d) și e), alin. (5), lit. a), pct. 12, alin. (6), lit. c) și art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și art. 35 alin. (1), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ș t e :
 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 186/2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”, după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou’’, în cuantum de  128.928.575,62  lei (inclusiv TVA).”

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea, în sumă de 2.682.856,17 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 106.412,91 lei (inclusiv TVA) cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.576.443,26 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”

3. Alineatul (2) al articolului 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 186/2017 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

 (2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului.
Partenerii nu vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

 
Organizaţia​  Contribuţia (unde este cazul)​
Lider de parteneriat (Partener 1)
Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Tulcea ​
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 2.576.443,26 lei inclusiv TVA, reprezentând  2 % din valoarea cheltuielilor eligibile)

 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (106.412,91 lei inclusiv TVA,  reprezentând 100 % din valoarea cheltuielilor neeligibile)

 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (2.682.856,17 lei inclusiv TVA, reprezentând 2,08 % din valoarea totală a proiectului)
Partener 2
Unitatea Administrativ -Teritorială Comuna Topolog ​
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0, lei și 0 %)

Partener 3
Unitatea Administrativ -Teritorială Comuna Ostrov​
Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)

Valoarea contribuției la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0, lei și 0 %)

Partener 4
Unitatea Administrativ -Teritorială  Comuna Cerna ​
Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0, lei și 0 %)

Partener 5
Unitatea Administrativ -Teritorială Comuna Peceneaga ​
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0, lei și 0 %)

Partener 6
Unitatea Administrativ -Teritorială Comuna Dăeni ​
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0, lei și 0 %)

 
Art. 2.  Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Tulcea, să semneze în numele Unității Administrativ -Teritoriale Județul Tulcea, actul adițional de modificare a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”.
 
Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre, Instituției Prefectului –Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Topolog, Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Ostrov, Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Cerna, Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Peceneaga și Unității Administrativ - Teritoriale Comuna  Dăeni.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :