Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6188/22.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 6189/ 995/ 22.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Văzând Planul de afaceri pentru perioada 2019 - 2022 întocmit de Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea înregistrat sub nr. 6107/ 995/ 19.04.2019;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c)  din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe total an 2019, la venituri suma de 54.888,0 mii lei şi la cheltuieli suma de 54.888,0 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 24 aprilie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexe.rar