Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6208/22.04.2019, prin care se propune aprobarea proiectului „Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800" - SMIS 129636  și a cheltuielilor legate de proiect și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, înregistrat cu nr. 6209/22.04.2019;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

Văzând prevederile Ghidului solicitantului pentru "Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie, dezvoltarea infrastructurii portuare şi a infrastructurii locale intermodale/multimodale" (Obiectivele specifice 1.3 şi 2.4 din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020), aprobat prin Decizia Directorului General al Direcţiei Generale Organismul Intermediar pentru Transport nr. 64/21.12.2017;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 152/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800"; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), pct. 14 și art. 98 raportat la art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800" - SMIS 129636   în vederea finanțării acestuia în cadrul cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2, Obiectiv Specific 2.4, Apel: POIM/313/2/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.
 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800" - SMIS 129636, în cuantum de 190.162.247,00 lei (inclusiv TVA).
 
Art. 3. Se aprobă cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului, după cum urmează:

Cheltuielile eligibile, în valoare totală de 159.969.733,00 lei, vor fi acoperite astfel:

a) suma de 156.770.338,34 lei, reprezentând 98,00% din totalul cheltuielilor eligibile, se va finanţa din bugetul de stat (inclusiv din Fondul European de Dezvoltare Regională);
b) suma de 3.199.394,66 lei, reprezentând 2,00% din totalul cheltuielilor eligibile, se va finanţa din bugetul UAT Județul Tulcea.

Cheltuielile neeligibile, în valoare de 30.192.514, 00 lei, vor fi acoperite astfel:

a) suma de 30.109.214,00 lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile, se va finanţa de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, conform prevederilor art. 9 lit. o) din OUG nr. 40/2015;
b) suma de 83.300,00 lei, reprezentând alte cheltuieli neeligibile, se va finanţa din bugetul UAT Județul Tulcea.
 
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800" - SMIS 129636, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea.
 
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
 
Art. 6. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Tulcea, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ -Teritoriale Județul Tulcea.
 
Art. 7.  Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre, Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 24 aprilie 2019, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :