Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 24 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 6210/22.04.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget Finanţe si Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr. 6211/22.04.2019 privind constituirea comisiei de negociere a preţului de cumpărare a unor imobile aflate în proprietatea S.C TULCO S.A. Tulcea; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 29 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 91 alin.(1) lit.f)  şi art. 123 alin.(1), teza a II-a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1. (1) Se constituie comisia de negociere a preţului de cumpărare a trei loturi – teren şi construcţii din municipiul Tulcea, str. Portului nr.40, aflate în proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea, în următoarea componenţă:
1. Munteanu Alexandru – Dan, consilier judeţean – președinte
2. Badea Petre, consilier judeţean – membru
3. Trandafir Laurențiu, consilier judeţean – membru
4. Bejan Corneliu – Silviu, consilier judeţean – membru
5. Nicoleta Anton - director executiv Direcţia Economică, Buget Finanţe și Administrativ – membru
6. Aișe Aslâ Mierlă - șef serviciu Serviciul Contencios și Asistență Juridică – membru
7. Nicușor Condrat - expert Compartimentul Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public - membru
(2)  Atribuțiile comisiei de negociere sunt următoarele:
a) analizează oferta depusă;
b) negociază prețul în baza rapoartelor de evaluare întocmite în condițiile legii;
c) prezintă în vederea aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Tulcea, un raport privind prețul    și rezultatul negocierilor;
d) întocmește procesul verbal de negociere;
e) transmite procesul verbal de negociere, semnat de toate părţile, Consiliului Judeţean Tulcea, spre aprobare.
 
Art. 2. Negocierile pentru imobilele – teren si construcţii din municipiul Tulcea, str. Portului nr.40, identificate în Cărțile Funciare nr. 42508, nr.42509 şi nr.42510, aflate in proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea, vor avea în vedere Raportul de evaluare nr.1590-E/15.012019-evaluator autorizat Despina Camelia Iuliana și Raportul de evaluare înregistrat la Consiliul Judetean Tulcea cu nr. 4808/29.03.2019- evaluator autorizat Marinel Muntea.  
            
Art. 3. Rezultatul negocierii se consemnează într-un proces verbal de negociere, semnat de către părţi. Procesul-verbal de negociere, preţul de cumpărare negociat şi cumpărarea imobilelor se supun dezbaterii și aprobării Consiliului Judeţean Tulcea.
 
Art. 4. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Direcţiei Economice, Buget Finanţe si Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, Serviciului Contencios și Asistență Juridică si Instituției Prefectului – Județul Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 24 aprilie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :