Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 6212/22.04.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget Finanţe și Administrativ al Serviciului Contencios și Asistență Juridică  și al Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr. 6213/22.04.2019 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a intereselor Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea și ale Consiliului Județean Tulcea în derularea procedurilor de cumpărare ale unor imobile-terenuri și construcții, aflate in proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

In conformitate cu prevederile art. I alin. 2 lit. (b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.29 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a intereselor Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea și ale Consiliului Județean Tulcea în derularea procedurilor de cumpărare ale unor imobile-terenuri și construcții, aflate in proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea.
 
Art. 2.(1) Se împuterniceşte președintele Consiliului Județean Tulcea să selecteze și să negocieze valoarea serviciilor  juridice şi să încheie contractele de servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2)  Sumele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul Județului Tulcea.
 
Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Direcţiei Economice, Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public și  Instituției Prefectului – Județul Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 24 aprilie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :