Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7725/ 22 mai 2019 şi Raportul de specialitate nr. 7726/22 mai 2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ;

Văzând raportul al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare şi cu prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
h o t ă r ă ş t e :
 

 Art.1. Se aprobă Contul anual de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu veniturile realizate în sumă de 168.227,32 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 173.578,32 mii lei, conform anexei nr. 1a) și anexei nr. 1b). Execuţia bugetară a cheltuielilor proprii ale Judeţului Tulcea este prezentată în anexele 1.1 – 1.48.

Art.2. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 1.213,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 1.196,11 mii lei, conform anexei nr. 1.5.
 
Art.3. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 2.197,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 520,93  mii lei, conform anexei nr. 1.17-1.
 
Art.4. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Școlii Speciale Gimnaziale nr. 14 Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 719,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 624,08  mii lei, conform anexei nr. 1.17-2.
 
Art.5. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu prevederi bugetare de 6.370,85 mii lei și cu venituri realizate în sumă de 6.056,20 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 6.056,20 mii lei, conform anexei nr. 2.1, 2.3 și 2.4.
 
Art.6. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea, cu prevederi bugetare de 1.780,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 1.729,77  mii lei, conform anexei nr. 1.23.
 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2018 al Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea cu prevederi de 220 mii lei, cu venituri realizate în sumă de 122,64 mii lei si cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 114.47 mii lei, conform anexei nr. 2.5.
 
Art.7. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, cu prevederi bugetare de 2.502,00 mii lei si cu  venituri realizate în sumă de 2.330,18 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 2.330,18 mii lei, conform anexei nr. 2.1, 2.3 și 2.6.
 
Art.8. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, cu prevederi de 101987,00 mii lei și cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 101.664,24 mii lei, conform anexei nr. 1.28, 1.29.
(2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, cu prevederi de 1.522,00 mii lei la venituri și 2.100,00 mii lei la cheltuieli, cu venituri realizate în sumă de 1.514,33 mii lei si cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 1.753,86 mii lei, conform anexei nr. 2.1 și 2.7.
 
Art.9. Se aprobă Contul anual de execuţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2018, cu prevederi bugetare în sumă de 170.698,00 mii lei la venituri și  cheltuieli in suma de 170.698,00 mii lei, cu venituri realizate în sumă de 163.786,55 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 138.077,42 mii lei, conform anexei nr. 2.1 și 2.2.
 
Art.10. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al R.A. Administraţia Zonei Libere Sulina  - la venituri cu prevederi  în sumă de 2.950,00 mii lei şi venituri realizate în sumă de 2.947,14 mii lei şi la cheltuieli cu prevederi în sumă de 2.950,00 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 2.412,70 mii lei, conform anexei nr. 3a).
 
Art.11. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, la venituri cu prevederi  în sumă de 15.606,00 mii lei şi venituri realizate în sumă de 5.128,00 mii lei şi la cheltuieli cu prevederi în sumă de 15.606,00 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 4.781,00 mii lei, conform anexei nr. 3b).
 
Art.12. Se aprobă execuţia bugetară pentru cheltuielile de capital finanţate din bugetul local şi bugetele finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor 4 și 5.
 
Art.13. Se aprobă Contul anual de execuţie şi Situaţiile financiare la 31 decembrie 2018, respectiv Bilanţul şi anexele acestuia.
 
Art.14. Anexele 1a), 1b), 1.1-1.48, 2a), 2b), 2.1-2.7, 3a), 3b), 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.15. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :
anexe.rar