Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.  7723/22.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 7724/22.05.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul I 2019;

Văzând raportul al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare şi cu prevederile art. 91 alin. (3) lit.  a) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1. Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Judeţului Tulcea, pe trimestrul I 2019, cu veniturile realizate în sumă de 43.609,19 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 31.079,98 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.2. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2019 al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, cu veniturile realizate în sumă de 64.404,90 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 36.466,05 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.3. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2019 al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local, cu veniturile realizate în sumă de. 2.150,19 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 1.942,95 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.4. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.


Anexe :
anexe.rar