Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7880/ 24.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 7904/1772/ 24.05.2019 al Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina,  pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin (3), litera a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c)  din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina pe total an 2019, la venituri de la suma de 3.408 mii lei la suma de 3.958 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 3.385  mii lei la suma de 3.935 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 2 și Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la R.A. Administratia Zonei Libere Sulina, rectificat pe anul 2019 conform anexei nr. 3,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 consilieri județeni prezenți
 

 


Anexe :
anexe.rar