Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită;

Văzând Nota de Fundamentare nr. 7794 din 23.05.2019 şi Raportul de specialitate nr.7795 din 23.05.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, al Serviciului Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea  Județului și al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cotizației anuale a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării;

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.(1) lit. e) și alin.(6) lit. a)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 46 alin. (1) lit. a) și f) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 20 lit. i din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de art.13 din Statutul  Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 106/2018 precum şi de Hotărârea nr. 3/18.09.2018 a Adunării Generale a Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1 Se stabilește cotizația anuală a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării în cuantum de 24.000 lei.
 
Art. 2 Plata cotizaţiei se va acorda în funcție de prevederile bugetare aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli al județului Tulcea.
 
Art. 3 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului, Centrului Național de Informare și Promovare Turistică și Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :