Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Nota de Fundamentare nr. 7763 din 22.05.2019 şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat cu nr. 7764 din 22.05.2019 prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 174/2017, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” nr. 459/23.04.2019 privind propunerea de modificare a structurii organigramei şi a statului de funcţii al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“;

Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Conform art. 91 alin.(1) lit. a)  şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art.115, alin.(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 174/2017, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, 3 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa 2.pdf    
anexa 1.pdf