Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 iunie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8742/10.06.2019 prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare şi Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 8743/10.06.2019;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. 1, lit. f) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1), lit.c din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. - La poziția nr. 179 „Sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului  și Sediul Curţii de Conturi Tulcea” se actualizează denumirea bunului și elementele de identificare pentru imobilele aferente, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. - La poziția nr. 260 „Școala nr. 14 Tulcea” se actualizează denumirea bunului și elementele de identificare pentru imobilele aferente, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. - La poziția nr. 261 „Teren aferent Școlii nr. 14 Tulcea” se actualizează denumirea bunului, și elementele de identificare conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. - La poziția nr. 273 „Spitalul Judeţean de Urgență Tulcea” se actualizează elementele de identificare de la punctul „A. Secția Spital de Urgență” pentru imobilele aferente și denumirea imobilului „Policlinică Județeană”, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre;
5. - La poziția nr. 274 „Teren aferent Spitalului Judeţean de Urgență Tulcea” se actualizează elementele de identificare, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
6. – La poziția nr. 304 „Terenuri situate în extravilanul Localității Enisala, Comuna Sarichioi” se actualizează elementele de identificare, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
7. - La poziția nr. 305 „Construcții situate în Perimetrul I A.Z.L. Sulina” se actualizează denumirea imobilului „C4 (construcții anexă-cabină poartă)”, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
8. – La poziția nr. 309 „Teren” se actualizează elementele de identificare, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
9. - La pozițiile nr. :
318 „Imobil situat în Orașul Babadag, Județul Tulcea”,
319 „Teren aferent imobil situat în Orașul Babadag, Județul Tulcea”,
320 „Imobil situat în Comuna Smîrdan, Județul Tulcea”,
321 „Teren aferent imobil situat în Comuna Smârdan, Județul Tulcea”,
322  „Teren situat în intravilanul Comunei Smârdan, Județul Tulcea”,
323  „Teren situat în intravilanul Comunei Smârdan, Județul Tulcea”,
324 „Teren situat în intravilanul Comunei Smârdan, Județul Tulcea”,
327 „Imobil (construcție) situat în Comuna Mahmudia, Județul Tulcea”,
328 „Imobil (construcție) situat în Comuna Mahmudia, Județul Tulcea”,
329 „Teren intravilan Comuna Mahmudia, Județul Tulcea”, 
330 „Teren intravilan Localitatea Mahmudia, Comuna Mahmudia, Județul Tulcea”,
331 „Teren intravilan Localitatea Mahmudia, Comuna Mahmudia, Județul Tulcea”, se actualizează denumirea bunurilor și elementele de identificare, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre;
10. - La poziția nr. 338 „Teren Intravilan, Orașul Isaccea, Județul Tulcea” se actualizează denumirea și elementele de identificare, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
 
Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea şi Spitalului Județean de Urgență Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 iunie 2019, după cum urmează: 21 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 21 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa.pdf